Nâng cung cấp gói Pro để thưởng thức website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: 10 de thi toán lớp 5 học kì 2


63 Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5 năm 2024 được Vn
Doc sưu tầm, tinh lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông bốn 22. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng nuốm kiến thức, chuẩn bị cho bài xích thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học đạt kết quả cao.


1. 33 Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5

1.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. tuyên bố nào dưới đây đúng?

A. Đường kính bằng buôn bán kính.

B. Đường kính hơn bán kính 2 solo vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Nửa đường kính gấp 2 lần đường kính.


Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào chỗ chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái y thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại 3,2 x y 325cm3 = ……. Cm3 là:

A. 7 000 025

B. 700025

C. 70025

D. 7025

Câu 7. Cho hình tròn có 2 lần bán kính là 10cm. Diện tích của hình tròn trụ đó là:

A. 314 cm2

B. 15,7 cm2

C. 31,4 cm2

D. 78,5 cm2

II. Phần tự luận (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Điền số hoặc đơn vị chức năng thích vào nơi trống.

a. 225 phút = …………....…. Giờ

b. 9m3 75cm3 = 9,000075………

c. 52kg 4g = 52,004 ………

d. 25 % của 2 chũm kỉ =…… năm

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

4,65 x 5,2 7 giờ

18 phút : 3

32,3 + 75,96 12 phút


15 giây – 7 phút 38 giây

Bài 3 (2 điểm). Quãng mặt đường AB dài 100 km. Một ô tô đi từ A thời gian 7 giờ trong vòng 30 phút và mang đến B lúc 9 giờ 45 phút, thân đường bạn đó nghỉ ngơi 15 phút. Một xe sản phẩm công nghệ đi trên quãng đường đó với vận tốc bằng 60% vận tốc của ô tô. Tính gia tốc của xe máy.

Bài 4 (1 điểm). Tính bằng cách hợp lý

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

b. 2 giờ 45 phút + 2,75 giờ đồng hồ x 8 + 165 phút

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Số 1

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh tròn chữ cái đặt trước giải đáp đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

D

C

B

A

D


PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm).

- HS điền đúng phần a, d từng phần được 0,5 điểm

- HS điền đúng phần b, c mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a. 225 phút = 3,75 giờ

b. 9m375cm3 = 9,000075 m3

c. 52kg 4g = 52,004 kg

d. 25 % của 2 nạm kỉ = 50 năm

Bài 2 (2 điểm). HS làm cho đúng mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Học sinh tự để tính và công dụng là:

4,65 x 5,2 = 24,18

7 giờ đồng hồ 18 phút : 3 = 6 giờ 78 phút : 3 = 2 giờ 26 phút

32,3 + 75,96 = 108,26

12 phút 15 giây – 7 phút 38 giây = 11 phút 75 giây - 7 phút 38 giây = 4 phút 37 giây

Bài 3 (2 điểm). Bài bác giải

Thời gian ô tô từ A cho B (không tính thời gian nghỉ) là: (0,5 điểm)

9 giờ đồng hồ 45 phút – 7 giờ 1/2 tiếng – 15 phút = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Vận tốc của ô tô là: 100 : 2 = 50 (km/h) (0,5 điểm)

Vận tốc của xe sản phẩm là: 50 : 100 x 60 = 30 (km/h) (0,5 điểm)

Đáp số: 30 km/h

Ghi chú: học viên làm giải pháp khác hợp lý cho điểm tương đương

Có thể giải như sau:

Thời gian ô tô đi quãng con đường AB nói cả thời hạn nghỉ là:

9 giờ 45 phút - 7 giờ 1/2 tiếng = 2 tiếng đồng hồ 15 phút

Thời gian xe hơi đi quãng con đường AB không kể thời gian nghỉ là:

2 giờ đồng hồ 15 phút - 15 phút = 2(giờ)

Vận tốc ô tô là:

100 : 2 = 50(km/h)

Vận tốc xe đồ vật là:

50 x 60% = 30(km/h)

Đáp số: 30km/h

Bài 4 (1 điểm). HS làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5) (0,25 điểm)

= 1 + 1 x 1

= 2 (0,25 điểm)

b. 2 tiếng 45 phút + 2,75 tiếng x 8 + 165 phút

= 2,75 tiếng + 2,75 giờ đồng hồ x 8 + 2,75 giờ

= 2,75 giờ x (1 + 8 + 1) (0,25 điểm)

= 2,75 tiếng x 10

= 27,5 tiếng (0,25 điểm)

1.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2


Khoanh tròn trước chữ cái trả lời đúng trong những câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 thanh nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một bạn đi xe sản phẩm công nghệ từ phát xuất từ A thời gian 8 giờ nửa tiếng và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe đồ vật với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám đất hình thang bao gồm đáy bự 150 m và đáy bé nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, độ cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: tìm kiếm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và công dụng của phép tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Kết quả những phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) có lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm đi từ bỏ A đến B là (0,25 Điểm)


9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 tiếng 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa phải của xe lắp thêm là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) search x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = đôi mươi : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 3

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 mang đến câu 6) - từ câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số lớn nhất trong các số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) láo số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 3,5m; chiều rộng 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu trang bị hình quạt bên cho thấy tỉ số phần trăm các phương tiện được thực hiện để cho trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học tập sinh quốc bộ đến trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm kiếm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một tín đồ đi xe cộ máy phát xuất từ A thời điểm 8 giờ trong vòng 30 phút và cho B lúc 9h 42 phút. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe đồ vật với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) mang đến hình bên. Tính diện tích s hình thang, biết chào bán kính hình tròn trụ là 5cm với đáy bự gấp 3 lần lòng bé.


Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của 1 giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút = 7 giờ đồng hồ 85 phút - 5 giờ đồng hồ 40 phút = 2 tiếng 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) tất cả lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe vật dụng đi trường đoản cú A mang lại B là

9 tiếng 42 phút - 8 giờ trong vòng 30 phút = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe thiết bị là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy nhỏ bé chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy bé = 5 cm

Đáy phệ hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang phệ là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, đáy lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

1.4. Ma trận Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số từ nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích s và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải bài toán về hoạt động đều, tìm hai số khi biết tổng hiệu của nhì số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. 30 Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5 Tải nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn có đường kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang có trung bình cùng hai lòng là 5cm và độ cao là 3,2 centimet thì diện tích s hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng con đường AB lâu năm 120 km mất 2 giờ 30 phút. Gia tốc ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là 45 cm. Độ nhiều năm đáy bằng

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi nên đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã sẽ được một bình nước muối chứa 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3 giờ 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Xem thêm: Học toán với thầy nguyễn tiến lâm dạy toán học, lịch khai giảng các lớp năm học 2023

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x đôi mươi = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã nên đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng cho những câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng solo vị

B. Mặt hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương tất cả cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích hình thang có đáy khủng là 25 cm, đáy nhỏ dại 21 cm và chiều cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với lốt (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) hai xe xe hơi khởi hành cùng một lúc, một xe đi tự A mang đến B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe đi từ bỏ B mang lại A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB dài 220 km. Hỏi kể từ lúc bước đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô chạm chán nhau?

Câu 7. (1 điểm) mang đến hai số thập phân gồm tổng bởi 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy làm việc số nhỏ nhắn sang cần một hàng ta được số lớn. Tìm nhị số đã cho?

Trả lời:

- Số khủng là: …………

- Số nhỏ bé là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý mang đến cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý mang lại 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống mang lại 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phép tính mang đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả hai ô tô đi được quãng con đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô gặp gỡ nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* ví như thiếu hoặc không nên danh số một lần trở lên toàn hủy diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng số mang đến 0,5 điểm.

Số bự là: 63,5

Số nhỏ bé là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số nhỏ bé sang đề xuất 1 hàng ta được số lớn, với số khủng gấp 10 lần số bé

Ta tất cả sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số khủng là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số nhỏ nhắn là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một bạn thợ làm một thành phầm hết 1 tiếng 30 phút. Tín đồ đó làm cho 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 giờ 30 phút

b. 7 giờ đồng hồ 50 phút

c. 6 giờ đồng hồ 50 phút

d. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) có bao nhiêu số thập phân trung tâm 0,5 và 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Tương đối nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) láo số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một vài biết 20% của chính nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính cùng tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng con đường AB nhiều năm 180 km. Cơ hội 7 tiếng 30 phút, một xe hơi đi tự A mang đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe sản phẩm đi tự B đến A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Nhị xe gặp gỡ nhau lúc mấy giờ?

b. địa điểm 2 xe chạm chán nhau cách A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính cấp tốc (1 điểm)

Đáp án:

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai gia tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp mặt nhau lúc:

2 tiếng + 7 giờ 30 phút = 9 giờ khoảng 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ gặp mặt nhau bí quyết A số cây là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính cấp tốc (1 điểm)

Bảng kiến tạo ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời gian và toán vận động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 1-1 vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: láo số

*
 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong các số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1 tháng 5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9h kém 10 phút cho 9 giờ 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện tất cả 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu xác suất diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương bao gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: search y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một fan đi xe cộ máy xuất phát từ A lúc 8 giờ 1/2 tiếng và cho B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe vật dụng với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: kiếm tìm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một tín đồ đi xe cộ máy lên đường từ A dịp 8 giờ khoảng 30 phút và mang lại B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe đồ vật với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe máy đi hết quảng con đường AB là:

9 giờ 30 phút – 8 giờ trong vòng 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe sản phẩm là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Nâng cung cấp gói Pro để hưởng thụ website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không ngóng đợi.

Top 03 đề thi Toán lớp 5 cuối học kì hai năm 2024

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 - 2024 Có đáp án và hướng dẫn chấm với bảng ma trận đề thi để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng ráng kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối kì 2, cuối năm học đạt tác dụng cao. Rộng nữa, đây cũng là tài liệu unique cho những thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 lớp 5 cho những em học tập sinh.Đề thi Toán lớp 5 cuối kì 2 Số 1

A. Phần 1:Trắc nghiệm

Mỗi bài xích tập tiếp sau đây có các câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (câu 1- 6)

Câu 1:(0,5đ). Chữ số 9 trong những thập phân 84,391 có mức giá trị là:

A. 9

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2:(0,5đ). 25% của 600kg là:

A. 120kg

B. 150kg

C. 180kg

D. 200kg

Câu 3: (0,5đ). Kiếm tìm Y:

Y x 4,8 = 16,08. Quý hiếm của Y là:

A. 3,35

B. 3,05

C. 3,5

D. 335

Câu 4: a,(0,5đ). Diện tích s hình tam giác có độ dài đáy 35dm,chiều cao 15dm là:

A. 262,5dm2

B. 26,25dm2

C.2,625dm2

D. 2625dm2

b,(0,5đ). Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 7cm là:

A. 98cm3

B. 336cm

C. 336cm2

D. 336cm3

Câu 5: (1đ). Quý giá của biểu thức 165,5 : (4,25 + 5,75) – 10,5 là :


A. 6,5

B. 6,05

C. 7,05

D. 5,05

Câu 6: (1đ). Một người đi xe đạp điện từ A lúc 6 tiếng với tốc độ 13km/giờ và đến B thời gian 9 giờ. Quãng con đường AB dài là:

A. 33km

B. 36km

C. 39km

D. 42km

Câu 7: (1đ). Điền số thích hợp vào nơi chấm (...)

a. 3h 15 phút =....................phút

b. 5 m3 8 dm3 =....................dm3

c. 6 km 35m = ...................km

d. 2 tấn 450 kg =....................tấn

B. Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1. (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 384,49 + 35,35

b) 165,50 – 35,62

c) 235,05 x 4,2

d) 9,125 : 2,5

Bài 2 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy béo là 28m, đáy nhỏ xíu 18m và độ cao hơn đáy bé 7m. Người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 62 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu được trên thửa ruộng đó?

Bài 3 (0,5 điểm): Tính bằng cách thuận tiện

7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Phần

Câu

(Bài)

Ý

Đáp án bỏ ra tiết

Điểm

T. Phần

Phần trắc nghiệm

(5,5đ)

1

Khoanh vào C

0,5 đ

2

Khoanh vào B

0,5 đ

3

Khoanh vào A

0,5 đ

4

a

Khoanh vào A

0,5 đ

b

Khoanh vào D

0,5đ

5

Khoanh vào B

0,5 đ

6

Khoanh vào C

0,5 đ

7

a. 195 phút

b. 5008 dm3

c. 6,035 km

d.2,450 tấn

(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

Phần trường đoản cú luận

(4,5đ)

1(2đ)

a

Đặt tính cùng tính đúng phép tính được 0,5đ

384,49 + 35,35 = 419,84

0,5đ

b

165,50 – 35,62 = 129,88

0,5đ

c

235,05 x 4,2 = 987,21

0,5đ

d

9,125 : 2,5 = 3,65

0,5đ

2(2đ)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

18 + 7 = 25 (m)

0,25đ

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(28 + 18 ) x 25 : 2 = 575 (m2)

0,75đ

Số ki-lô-gam thóc thu được trên thửa ruộng..

(575 : 100 ) x 62 = 356,5 (kg)

0,75đ

Đáp số: 356,5 kg thóc

0,25đ

3 (0,5đ)

7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

= 7,15 x 2 + 7,15 x 9 – 7,15 x1

0,25đ

= 7,15 x ( 2 + 9 – 1)

= 7,15 x 10

= 71,5

0,25đ


Đề thi Toán lớp 5 cuối kì 2 Số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Bài 1: (1 điểm) Hãy ghi Đ vào ô trống sau hiệu quả đúng , ghi S vào ô trống sau công dụng sai trong những trường vừa lòng sau đây: M1

a)14m2 7 dm2 = 14,7 dm2 □

b)3 giờ đồng hồ 45 phút =3,75 giờ □

c)5m3 6dm3 = 5,006 m3 □

d)1 tiếng 18 phút = 1,8 tiếng □

Bài 2: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái (A ,B, C, D) trước hiệu quả đúng: M3

Tìm X : 10,2 : X = 0,6 + 11,4

A. X = 0,085

B. X = 0,85

C. X = 8,05

D. X = 80,50

Bài 3: (0,5 điểm) Số tương thích điền vào vị trí trống của 0,9 = ..... % là M1

A. 0,9

B. 9

C. 90

D. 0,90

Bài 4: (0,5 điểm) 75 % của 360 là: M2

A. 27

B. 270

C. 234

D. 368

Bài 5: (0,5 điểm) diện tích s hình tam giác có đáy 27 cm, độ cao 16 cm là: M2

A. 234 cm2

B. 216 cm2

C. 321 cm2

D. 345 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 6: (2 điểm) Đặt tính cùng tính: M1

14,8 x 6,5

46, 78 + 6,9

28,7 – 12

21 : 5,6

Bài 7: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất: M4

3,6 x 56 – 3,6 x 12 – 3,6 x 34

Bài 8: (1 điểm) Tính diện tích hình thang tất cả độ nhiều năm 2 cạnh đáy lần lượt là 4,2cm cùng 3,4cm, chiều cao bằng trung bình cùng 2 cạnh đáy. M3

Bài 9: (1 điểm) Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài. Chiều cao 7m. Tính thể tích của bể nước? M3

Bài 10: (2 điểm) Một người đi xe pháo máy khởi hành từ A thời gian 9 giờ 1/2 tiếng và đến B thời điểm 10 giờ 45 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe thứ với đơn vị đo là km/giờ? M2

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Bài 1: (1 điểm) từng ý đúng 0,25 điểm

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 2: (0,5 điểm)

B. X = 0,85

Bài 3: (0,5 điểm) C. 90


Bài 4: (0,5 điểm) B. 270

Bài 5: (0,5 điểm) B. 216 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN 7 điểm

Bài 6: (2 điểm) từng ý đúng 0,5 điểm

a) 96,2

b) 53,68

c) 16,7

d) 3,75

Bài 7: (1 điểm) 3,6 x 56 – 3,6 x 12 – 3,6 x 34

= 3,6 x (56 – 12 – 34)

= 3,6 x 10 = 36

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải

Chiều cao hình thang là:

(4,2 + 3,4) : 2 = 3,8 (cm)

Diện tích hình thang là:

(4,2+ 3,4) x 3,8 : 2 = 14,44 (cm2)

Đáp số: 14,44 cm2

Bài 9: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng bồn tắm là:

8 x

*
= 6 (m)

Thể tích bồn tắm là:

8 x 6 x 7 = 336 m3

Đáp số: 336 m3

Bài 10: (2 điểm)

Thời gian người đó đi từ A cho B là:

10 giờ đồng hồ 45 phút – 9 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

Đổi 1 tiếng 5 phút = 1,25 giờ

Vận tốc mức độ vừa phải của xe sản phẩm là:

60 : 1,25 = 48 (km/giờ)

Đáp số: 48 km/giờ

Đề thi Toán lớp 5 cuối kì 2 Số 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp (kết quả) đúng tốt nhất hoặc dứt các bài bác tập sau theo yêu cầu.

Câu 1. (0,25 điểm) Số thập phân có 5 đối chọi vị; 7 phần trăm; 2 phần ngàn được viết là:

A. 5,720

B. 5,072

C. 5,027

D. 5,702

Câu 2. (0,25 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 23,156 có mức giá trị là:

A. 50

B. 5

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm) Để công dụng so sánh các số thập phân 1,278

B.

*
diện tích s thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D.

*
diện tích thửa ruộng

Câu 8. (1 điểm) cho hình vỏ hộp chữ nhật A và hình lập phương B (hình dưới):

a. Diện tích toàn phần hình A là: ............................

b. Diện tích xung quanh hình B là: ........................

c. Thể tích hình A là: .................................................

d. Thể tích hình B là: .................................................

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9. (1 điểm): Viết số phù hợp vào khu vực chấm.

a) 5,68 km = ................. M

b) 2 tạ 5kg = .................... Tạ

c) 4,25 m2 = ................ Dm2

d) 6m3 80dm3 = .................... Dm3

Câu 10. (2 điểm): Đặt tính rồi tính.

a) 149,8 + 23,44

b) 52,8 - 23,495

c) 40,25 x 3,7

d) 85,75 : 3,5

Câu 11. (2,5 điểm): trên quãng con đường AB dài 116,4km, thời điểm 7 giờ hai xe phát xuất cùng một lúc cùng đi trái chiều nhau. Xe xe hơi đi tự A với tốc độ 55km/giờ, xe trang bị đi trường đoản cú B với gia tốc 42km/giờ. Hỏi:

a) hai xe chạm chán nhau cơ hội mấy giờ?

b) chỗ hai xe gặp gỡ nhau phương pháp B bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 12. (0,5 điểm): Tính bằng cách thuận nhân thể nhất.

1 giờ đồng hồ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ đồng hồ x 8

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

B

D

C

A

A

A

D

Điểm

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 8 (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm

Câu 9 (1 điểm) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,25 điểm

Câu 10 (2 điểm) tiến hành đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Câu 11 (2,5 điểm)

Trả lời cùng tìm đúng tổng tốc độ của hai xe: 0,25 điểm

55 + 42 = 97 (km/giờ)

Trả lời cùng tìm đúng thời gian để nhì xe gặp nhau: 0,75 điểm

116,4 : 97 = 1,2 (giờ)

Đổi đúng đơn vị chức năng 1,2 tiếng = 1giờ 12 phút: 0,25 điểm

Trả lời cùng tìm đúng nhị xe chạm mặt nhau lúc: 0,5 điểm

7 tiếng + 1 giờ 12 phút = 8 tiếng 12 phút

Trả lời và tìm đúng địa điểm hai xe gặp gỡ nhau biện pháp B: 0,5 điểm

42 x 1,2 = 50,4 (km)

Đáp số đúng và đủ: 0,25 điểm

Câu 12 (0,5 điểm)

1 giờ đồng hồ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ x 8 = 1,75 tiếng + 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 tiếng x 8

= 1,75 giờ x 1+ 1,75 giờ x 1 + 1,75 tiếng x 8

= 1,75 giờ đồng hồ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 giờ đồng hồ x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng tuy vậy không dễ dàng trừ 0,25 điểm; ví như làm giải pháp khác đúng thì mang lại điểm tương đương).