Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Không đề nghị vẽ hình, hãy cho biết thêm số nghiệm của mỗi hệ phương trình tiếp sau đây và lý giải vì sao:

a) (left{eginmatrix y = 3 - 2x và & \ y = 3x - 1 và & endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix y = -dfrac12x+ 3 & & \ y = -dfrac12x + 1 & & endmatrix ight.);

c) (left{eginmatrix 2y = -3x & & \ 3y = 2x & & endmatrix ight.);

d) (left{eginmatrix 3x - y = 3 và & \ x - dfrac13y = 1 & & endmatrix ight.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Ta chuyển đổi các hệ phương trình đã mang lại về dạng (left{ eginarrayly = ax + b\y = a"x + b"endarray ight.)

Gọi mặt đường thẳng ((d):y=ax+b ) và đường thẳng ((d"): y=a"x+b" ). Ta so sánh các hệ số (a, a"); (b, b").

Bạn đang xem: 9 trang 11 toán 9

+) nếu (a e a") thì (d) cắt (d" Rightarrow ) hệ đã cho bao gồm một nghiệm duy nhất.

+) giả dụ (a=a", b e b") thì (d) tuy nhiên song với (d" Rightarrow ) hệ đã mang đến vô nghiệm.

+) trường hợp (a=a", b=b") thì (d) trùng cùng với (d" Rightarrow ) hệ đang cho bao gồm vô số nghiệm. 


a) Ta có:

(left{eginmatrix y = 3 - 2x và & \ y = 3x - 1 và & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix y = -2x + 3 , (d) & & \ y = 3x - 1 , (d") và & endmatrix ight.)

Ta tất cả (a = -2, a" = 3) yêu cầu (a ≠ a").

Do đó hai tuyến đường thẳng ( (d)) với ((d")) cắt nhau nên hệ phương trình sẽ cho tất cả một nghiệm duy nhất.

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán lớp 11 học kì 1 toán 11 năm 2023, đề cương ôn tập cuối kì 1 toán 11 năm 2023

b) Ta có:

(left{eginmatrix y = -dfrac12x+ 3 , (d) và & \ y = -dfrac12x + 1 , (d") và & endmatrix ight.)

Ta gồm (a = -dfrac12,b = 3 ) và (a" = -dfrac12, b" = 1) yêu cầu (a = a", b ≠ b").

 Do đó hai tuyến phố thẳng ( (d)) và ((d")) tuy nhiên song cần hệ phương trình đã mang đến vô nghiệm.

c) Ta có:

(left{eginmatrix 2y = -3x và & \ 3y = 2x và & endmatrix ight.)⇔ (left{eginmatrix y = -dfrac32x , (d) và & \ y = dfrac23x, (d") và & endmatrix ight.)

Ta gồm (a = -dfrac32, a" = dfrac23) bắt buộc (a ≠ a")

Do đó hai tuyến phố thẳng ( (d)) và ((d")) cắt nhau buộc phải hệ phương trình vẫn cho gồm một nghiệm duy nhất.

d) Ta có:

(left{eginmatrix 3x - y = 3 và & \ x - dfrac13y = 1 & & endmatrix ight.) ⇔(left{eginmatrix y = 3x - 3 và & \ dfrac13y = x - 1 & & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix y = 3x - 3, (d) và & \ y = 3x - 3 , (d")& và endmatrix ight.)

Ta tất cả (a = 3, b = -3 ) cùng (a" = 3, b" = -3) nên (a = a", b = b").

 Do đó hai tuyến phố thẳng ( (d)) và ((d")) trùng nhau yêu cầu hệ phương trình vẫn cho gồm vô số nghiệm.