Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) (sqrt A ) xác định (hay bao gồm nghĩa) lúc ( A ge 0 ).

Bạn đang xem: Bài 12 trang 11 sgk toán 9 tập 1

+) Các tính chất của bất đẳng thức: 

1) (a 0).

2) (a b.c), nếu (c (Leftrightarrow) (2x + 7geq 0 )

( Leftrightarrow 2x geq -7)

(displaystyle Leftrightarrow x geq - 7 over 2).

b) Ta có

(sqrt-3x + 4) có nghĩa (Leftrightarrow) (-3x + 4geq 0)

 (Leftrightarrow -3xgeq -4)

(displaystyle Leftrightarrow xleq -4 over - 3)

(displaystyle Leftrightarrow xleq 4 over 3)

 c) Ta có:

(sqrtdfrac1-1 + x) có nghĩa

(Leftrightarrow)(displaystyle 1 over displaystyle - 1 + x ge 0)

Vì 1 > 0 yêu cầu để (displaystyle 1 over displaystyle - 1 + x ge 0) thì (- 1 + x > 0)

( Leftrightarrow x > 1)

d) (sqrt1 + x^2)

Ta có: (x^2geq 0), với tất cả số thực (x)

(Leftrightarrow x^2+1 geq 1 >0), với đa số số thực (x)

Vậy căn thức trên luôn luôn có nghĩa với đa số số thực (x).

Xem thêm: Phương pháp quy nạp toán học 11, phương pháp quy nạp toán học


*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo
*


Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
gửi Hủy vứt


Liên hệ chính sách
Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) sử dụng hằng đẳng thức (sqrtA^2=left| A ight| ).

+) sử dụng định nghĩa giá chỉ trị tuyệt vời nhất của số (a): trường hợp (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Trường hợp ( a

c) Ta có: (sqrt81=sqrt9^2=left| 9 ight| = 9).

 ( Rightarrow sqrtsqrt81)(=sqrt9= sqrt3^2=left| 3 ight| =3).

d) Ta có: (sqrt3^2+4^2=sqrt9+16=sqrt25)(=sqrt5^2=left|5 ight| =5).


*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*


Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
gởi Hủy quăng quật


Liên hệ chính sách