Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Hotline M và M' theo lần lượt là trung điểm của các cạnh BC cùng B'C'


Đề bài

Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C"). Call (M) và (M") lần lượt là trung điểm của những cạnh (BC) với (B"C")

a) minh chứng rằng (AM) tuy nhiên song với (A"M").

Bạn đang xem: Bài 2 trang 71 toán hình 11

b) tìm kiếm giao điểm của khía cạnh phẳng ((AB"C")) với con đường thẳng (A"M)

c) search giao con đường (d) của nhì mặt phẳng ((AB"C")) với ((BA"C"))

d) kiếm tìm giao điểm (G) của mặt đường thẳng (d) với phương diện phẳng ((AM"M)). Minh chứng (G) là trọng tâm của tam giác (AB"C").


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) hội chứng minh (AA"M"M) là hình bình hành.

b) search điểm tầm thường của mặt phẳng ((AB"C")) với đường thẳng (A"M)

c) Tìm hai điểm thông thường của hai khía cạnh phẳng ((AB"C")) với ((BA"C")).

d) Tìm điểm tầm thường của đường thẳng (d) với phương diện phẳng ((AM"M)), chứng minh G là giao điểm của hai tuyến phố trung đường của tam giác (AB"C").

Xem thêm: Giải toán lớp 10 giải phương trình


*

a) Xét tứ giác (BMM"B") bao gồm (BM//B"M") với (BM=B"M") phải (BMM"B") là hình bình hành.

( Rightarrow MM"https://BB"https://AA") và (MM"=BB"=AA" Rightarrow AA"M"M) là hình bình hành.

( Rightarrow AM//A"M")

b) vào (mp (AA"M"M)), gọi (K=MA" ∩ AM" ) ( Rightarrow left{ eginarraylK in A"M\K in AM" subset left( AB"C" ight)endarray ight.) ( Rightarrow K =A"Mcap (AB"C"))

c) trong ((ABB"A")) điện thoại tư vấn (O= AB"cap A"B)

( Rightarrow left{ eginarraylO in AB" subset left( AB"C" ight)\O in A"B subset left( BA"C" ight)endarray ight.) ( Rightarrow O in left( AB"C" ight) cap left( BA"C" ight))

Mà (C" in left( AB"C" ight) cap left( BA"C" ight)) đề nghị ( Rightarrow OC" = left( AB"C" ight) cap left( BA"C" ight)).

d) trong ((AB"C")): gọi (G= C"O ∩ AM"),

(G in AM"subset ( AMM")) yêu cầu (G=dcap (AMM")).

Mà (O, M") lần lượt là trung điểm (AB") cùng (B"C") đề nghị (G) là giữa trung tâm của tam giác (AB"C").