+) sử dụng định nghĩa giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số (a): ví như (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Ví như ( a3) bắt buộc (sqrt4 > sqrt3 Leftrightarrow 2> sqrt3 Leftrightarrow 2- sqrt3>0 ).

Bạn đang xem: Bài 8 trang 10 toán 9

(Leftrightarrow left| 2 - sqrt 3 ight| =2- sqrt3))


LG b

(sqrt left( 3 - sqrt 11 ight)^2 ) 

Phương pháp giải:

+) áp dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) sử dụng định nghĩa giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số (a): giả dụ (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu ( a

LG c

 (2sqrt a^2 ) với a ≥ 0 

Phương pháp giải:

+) áp dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) thực hiện định nghĩa giá bán trị tuyệt vời nhất của số (a): trường hợp (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Giả dụ ( a
Ta có: (2sqrt a^2 = 2left| a ight| = 2 ma) (vì (a ge 0) )


LG d

(3sqrt left( a - 2 ight)^2 ) với a

Phương pháp giải:

+) sử dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) thực hiện định nghĩa giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số (a): nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Ví như ( a

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*


Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
gởi Hủy bỏ


Liên hệ chính sáchTrước hết, hãy đoán nhấn số nghiệm của từng hệ phương trình bên trên (giải đam mê rõ lí do). Sau đó, tìm kiếm tập nghiệm của những hệ đang cho bằng cách vẽ hình.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) trong những hệ phương trình, ta biến đổi phương trình có dạng (ax+by=c) cùng với (b e 0)) bằng cách rút biến đổi (y) theo biến đổi (x), ta được: (y=-dfracabx+dfraccb).

+) Vẽ các đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình vào hệ trên và một hệ trục tọa độ.

+) khẳng định tọa độ giao điểm. Vắt tọa độ vào hệ ban đầu. Nếu thỏa mãn thì tọa độ đó là nghiệm của hệ đang cho.


a) Ta có

(left{ matrixx = 2 hfill cr 2x - y = 3 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx = 2 (d) hfill cr y = 2x - 3 (d") hfill cr ight.)

Dự đoán: Hệ gồm nghiệm duy nhất vì một thiết bị thị là mặt đường thẳng ((d):x = 2) tuy vậy song với trục tung, còn một trang bị thị là đường thẳng ((d"):y = 2x - 3) giảm hai trục tọa độ.

+) Vẽ ((d)): (x = 2) là con đường thẳng trải qua điểm bao gồm tọa độ ((2;0)) và tuy nhiên song với trục (Oy).

Xem thêm: Bài 10 Toán 9 Tập 1 - Bài 10 Trang 11 Toán 9 Tập 1

+) Vẽ ((d" )): (y =2x- 3)

Cho (x = 0 Rightarrow y = -3) ta được (A(0; -3)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = dfrac32) ta được (Bleft(dfrac3 2;0 ight)).

Đường trực tiếp (d") là đường thẳng trải qua hai điểm (A, B).

*

Ta thấy hai tuyến phố thẳng cắt nhau trên (N(2; 1)).

Thay (x = 2, y = 1) vào hệ phương trình 

(left{ eginarraylx = 2\2x - y = 3endarray ight.) ta được 

(left{ eginarrayl2 = 2\2.2 - 1 = 3endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl2 = 2\3 = 3endarray ight.) (luôn đúng) 

Vậy hệ phương trình gồm nghiệm ((2; 1)).

(b)left{ matrix x + 3y = 2 hfill cr 2y = 4 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix y = - dfrac13x + dfrac23, (d)hfill cr y = 2 , (d") hfill cr ight.)

Hệ gồm nghiệm duy nhất do một vật thị là đường thẳng ((d):y = - dfrac1 3x + dfrac23) cắt nhị trục tọa độ, còn một thứ thị là đường thẳng ((d"):y = 2) song song cùng với trục hoành.

+) Vẽ (y=-dfrac13x+dfrac23)

Cho (x = 0 Rightarrow y = dfrac23) ta được (Aleft(0;dfrac23 ight)) .

Cho (y = 0 Rightarrow x = 2) ta được (B(2; 0)).

Đồ thị hàm số (y=-dfrac13x+dfrac23) là con đường thẳng đi qua hai điểm (A, B).

+) Vẽ (y = 2) là mặt đường thẳng trải qua điểm có tọa độ ((0;2)) trên trục tung và tuy vậy song cùng với trục hoành ((Ox))

*

Ta thấy hai tuyến phố thẳng cắt nhau tại (M(-4; 2)). 

Thay (x = -4, y = 2) vào hệ phương trình 

(left{ eginarraylx+3y = 2\2y = 4endarray ight.) ta được

(left{ eginarrayl - 4 + 3.2 = 2\2.2 = 4endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl2 = 2\4 = 4endarray ight.) (luôn đúng)