Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


b) Vẽ những đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của hai phương trình trong mỗi một hệ trục tọa độ, rồi xác định nghiệm phổ biến của chúng.

Bạn đang xem: Câu 7 trang 12 toán 9


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) từ bỏ phương trình (ax+by=c) (() với (b e 0)) rút trở nên (y) theo trở thành (x), ta được: (y=-dfracabx+dfraccb). Khi đó nghiệm tổng thể của phương trình bên trên là:

(left{ matrixx in R hfill cr y =-dfracabx+dfraccb hfill cr ight.) 

b) +) Vẽ hai đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của nhì phương trình đã cho trên và một hệ trục tọa độ.

+) xác định giao điểm. Thử lại tọa độ vào nhị phương trình, nếu thỏa mãn thì tọa độ sẽ là nghiệm tầm thường của hệ nhị phương trình.


a) Ta có:

+) (2x m + m y m = m 4 m Leftrightarrow m y m = m - 2x m + m 4 m ). 

Do kia phương trình bao gồm nghiệm dạng tổng thể là:

(left{ matrixx in R hfill cr y = - 2 mx + 4 hfill cr ight.) 

+) (3x + 2y = 5 Leftrightarrow y = - dfrac32x + dfrac52).

Do kia phương trình bao gồm nghiệm tổng thể như sau: 

(left{ matrix x in Rhfill cr y = - dfrac32x + dfrac52 hfill cr ight.)

b) +) Vẽ ((d)): (y =-2x+ 4)

Cho (x = 0 Rightarrow y = 4) được (A(0; 4)).

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 72 Sgk Toán Hình Lớp 10 Trang 72, 73 Chân Trời Sáng Tạo

Cho (y = 0 Rightarrow x = 2) được (B(2; 0)).

Đường thẳng ((d)) là mặt đường thẳng trải qua hai điểm (A, B).

+) Vẽ ((d")): (y =-dfrac32x+dfrac 52)

Cho (x = 0 Rightarrow y = dfrac5 2), ta được (Mleft(0;dfrac52 ight)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = dfrac5 3), ta được (N left( dfrac53;0 ight)).