“9.

Bạn đang xem: Quy định về đơn vị dự toán cấp 3

Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách.

10. Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách.

11. Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách”

- Khoản 3 Điều 3 quy định:

Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm của đơn vị mình (nếu có) và của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt theo quy định tại Thông tư này, gửi cơ quan tài chính cùng cấp bao gồm các báo cáo như quy định đối với đơn vị dự toán cấp trên nêu tại khoản 2 Điều này.”

 - Khoản 2 Điều 5 quy định: “Đơn vị dự toán cấp I xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng trực thuộc Sở, Văn phòng trực thuộc Bộ) theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;”

- Điểm a Khoản 3 Điều 5 quy định:

a) Đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp: Cơ quan tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;”

Căn cứ các quy định tại các văn bản nêu trên,

- Trường hợp Sở A không có đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc: Sở A là đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, do đó, Sở Tài chính có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt năm đối với Sở A.

- Trường hợp Sở A có đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc: Sở A là đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng Sở). Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với Sở A.

Ví dụ: Sở Y tế là đơn vị dự toán cấp I được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân sách. Sở Y tế có quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị, gồm: Văn phòng Sở (phần chi tiêu của Sở Y tế) và các đơn vị trực thuộc: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; các Trung tâm (Kiểm soát bệnh tật; Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Giám định Y khoa); trung tâm y tế huyện; Bệnh viện Đa khoa; Trường trung cấp, cao đẳng (nếu có).... thì Sở Y tế có trách nhiệm xét duyệt quyết toán Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Sở Y tế (bao gồm phần chi tiêu của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc).

Cho tôi hỏi đơn vị dự toán ngân sách được định nghĩa như thế nào vậy? Đơn vị dự toán ngân sách sẽ có những nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Các đơn vị dự toán ngân sách các cấp phải lập dự toán ngân sách hằng năm ra sao? - Anh Trương Định (Long An).
*
Nội dung chính

Đơn vị dự toán ngân sách là gì?

Căn cứ theo khoản 10 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015 thì đơn vị dự toán ngân sách được hiểu là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách.

*

Đơn vị dự toán ngân sách (Hình từ Internet)

Đơn vị dự toán ngân sách các cấp phải lập dự toán ngân sách hằng năm ra sao?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 42 Luật ngân sách nhà nước 2015 quy định cụ thể về yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, theo đó dự toán ngân sách của đơn vị dự toán ngân sách các cấp phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng biểu mẫu, thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, trong đó:

- Dự toán thu ngân sách được lập trên cơ sở dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và các chỉ tiêu có liên quan, các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu ngân sách;

- Dự toán chi đầu tư phát triển được lập trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, khả năng cân đối các nguồn lực trong năm dự toán, quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc lập dự toán ngân sách của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính thực hiện theo quy định của Chính phủ;

- Dự toán chi ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được lập căn cứ vào danh mục các chương trình, tổng mức kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong từng giai đoạn do Quốc hội quyết định, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và chi tiết các dự án thành phần đối với từng chương trình mục tiêu quốc gia;

- Dự toán chi trả nợ được lập trên cơ sở bảo đảm trả các khoản nợ đến hạn của năm dự toán ngân sách;

- Dự toán vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước phải căn cứ vào cân đối ngân sách nhà nước, khả năng từng nguồn vay, khả năng trả nợ và trong giới hạn an toàn về nợ theo nghị quyết của Quốc hội.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Trang 12 Tập 1 Kết Nối Tri Thức, Toán Lớp 6 Tập 2 (Kết Nối Tri Thức) Bài 24


Đơn vị dự toán ngân sách sẽ có những nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Theo Điều 32 Luật ngân sách nhà nước 2015 đơn vị dự toán ngân sách sẽ có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách1. Lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; thực hiện phân bổ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị trực thuộc và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền; lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 43 của Luật này.2. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ, chính sách, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc.4. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật; duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp dưới.5. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, được chủ động sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo quy định của Chính phủ.6. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí phải ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với dự toán được giao tự chủ theo quy định của pháp luật.7. Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.