Giải b&#x
E0;i Biểu thức c&#x
F3; chứa một chữ chương 1 | Expression with one literal number. B&#x
E0;i n&#x
E0;y nằm vào chương tr&#x
EC;nh s&#x
E1;ch to&#x
E1;n song ngữ: Anh - Việt lớp 4. C&#x
E1;c nhỏ c&#x
F9;ng học tập v&#x
E0; theo d&#x
F5;i tại tech12h.com

B. B&#x
C0;I TẬP V&#x
C0; HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức th&#x
FA; vị

1. Each side of a square is a (cm)

a. Find the perimeter of the square.

Bạn đang xem: Tech12h toán 8

b. Find the perimeter of the square with:

i. A = 5 cm

ii. A = 7 dm

Dịch nghĩa:

1. Mỗi cạnh của một h&#x
EC;nh vu&#x
F4;ng l&#x
E0; a (cm)

a. T&#x
EC;m chu vi của h&#x
EC;nh vu&#x
F4;ng đ&#x
F3;.

b. T&#x
EC;m chu vi của h&#x
EC;nh vu&#x
F4;ng đ&#x
F3;, với:

i. A = 5 cm

ii. A = 7 dm

=> coi hướng dẫn giải

2. The length of the rectangle is 8 (cm). Its breadth is b (cm)

Note: b Dịch nghĩa:

2. Chiều d&#x
E0;i của một h&#x
EC;nh chữ nhật l&#x
E0; 8 (cm). Chiều rộng của n&#x
F3; l&#x
E0; b (cm)

Ch&#x
FA; &#x
FD;:
b => xem hướng dẫn giải

3. Write the correct numbers to lớn the table (by the pattern):

a.

m691084
m - 42

b.

m246810
m : 21

Dịch nghĩa:3. Viết số đ&#x
FA;ng v&#x
E0;o bảng (biểu mẫu):

a.

m691084
m - 42

b.

m246810
m : 21

=> xem hướng dẫn giải

1. Write:

a. In grams: 1 kilogam 456 g ; 7 hg 5 g , 4 dag 6 g.

b. In decagrams: 640 g ; 3 hg ; 70 g.

c. In hectograms: 7 kg ; 400 q ; 5 q.

d. In tons: 6000 kilogam ; 400 q ; 5 q.

Xem thêm: Có một lần thầy toán làm thơ tình toán học, thơ tình toán học

e. In quintals: 5 t ; 600 kilogam ; trăng tròn kg.

Dịch nghĩa:

1. Viết:

a. Theo đơn vị gam: 1 kg 456 g ; 7 hg 5 g , 4 dag 6 g.

b. Theo đơn vị đề-ca-gam: 640 g ; 3 hg ; 70 g.

c. Theo đơn vị h&#x
E9;c-t&#x
F4;-gam: 7 kg ; 1800 g ; 490 dag.

d. Theo đơn vị tấn: 6000 kg ; 400 tạ ; 5 tạ.

Giải b&#x
E0;i Luyện tập trang 171 chương 5 | Practice. B&#x
E0;i n&#x
E0;y nằm trong chương tr&#x
EC;nh s&#x
E1;ch to&#x
E1;n tuy nhiên ngữ: Anh - Việt lớp 5. C&#x
E1;c con c&#x
F9;ng học tập v&#x
E0; theo d&#x
F5;i tại tech12h.com

B. B&#x
C0;I TẬP V&#x
C0; HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức th&#x
FA; vị

C&#x
E2;u 1: trang 171 - to&#x
E1;n tiếng Anh 5

a) Find the tốc độ of a car, knowing that it travels 120km in 2hours and 30 minutes.

T&#x
EC;m vận tốc của một &#x
F4; t&#x
F4; đ&#x
F3; đi được 120km vào 2 giờ 30 ph&#x
FA;t.

b) It takes Binh half an hour to lớn cycle from home to the bus station at a speed of 15km/h.

How many kilometers in the distance between Binh's house và the bus station?

B&#x
EC;nh đi xe cộ đạp với vận tốc 15km/giờ từ nh&#x
E0; đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nh&#x
E0; B&#x
EC;nh c&#x
E1;ch bến xe pháo bao nhi&#x
EA;u ki-l&#x
F4;-m&#x
E9;t ?

c) A person walked 6km at a tốc độ of 5 km/h. How long did he walk?

Một người đi bộ với vận tốc 5km/giờ v&#x
E0; đi được qu&#x
E3;ng đường 6km. Hỏi người đ&#x
F3; đ&#x
E3; đi vào thời gian bao l&#x
E2;u ?

=> coi hướng dẫn giải

C&#x
E2;u 2: trang 171 - to&#x
E1;n tiếng Anh 5

A car and a motorbike depart at the same time from A khổng lồ B respectively. The distance AB is 90km. The travelling time of the oto is 1.5 hours and its speed is 2 times the tốc độ of the motorbike. How sooner will the oto arrive compared lớn the motorbike?

Một &#x
F4; t&#x
F4; v&#x
E0; một xe m&#x
E1;y xuất ph&#x
E1;t c&#x
F9;ng một l&#x
FA;c từ A đến B. Qu&#x
E3;ng đường AB d&#x
E0;i 90km. Hỏi &#x
F4; t&#x
F4; đến B trước xe pháo m&#x
E1;y bao l&#x
E2;u, biết thời gian &#x
F4; t&#x
F4; đi l&#x
E0; 1,5 giờ v&#x
E0; vận tốc &#x
F4; t&#x
F4; gấp 2 lần vận tốc xe cộ m&#x
E1;y?

=> coi hướng dẫn giải

C&#x
E2;u 3: trang 172 - to&#x
E1;n tiếng Anh 5

Two cars depart from A và B at the same time, move toward reverse directions và cross each other 2 hours later. The distance AB is 180km. Find the tốc độ of each car if the tốc độ of the car departing from A is

*
the speed of the car departing from B.

Hai &#x
F4; t&#x
F4; xuất ph&#x
E1;t từ A v&#x
E0; B c&#x
F9;ng một l&#x
FA;c v&#x
E0; đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ ch&#x
FA;ng gặp nhau. Qu&#x
E3;ng đường AB d&#x
E0;i 180km. T&#x
EC;m vận tốc của mỗi &#x
F4; t&#x
F4;, biết vận tốc &#x
F4; t&#x
F4; đi từ A bằng

*
vận tốc &#x
F4; t&#x
F4; đi từ B.