*
*
*
Ví dụ 1:125 - 3(x + 7) = 35125 -3x - 21 = 35A(x) = A( chữ số)125 - 21 - 35 = 3x3x = 111x = 37
Các bước thực hiệnví dụ:125 - 3(x + 7) = 35
* B1. Dạng toán: A = 0 =>* B2. Mở ngoặc bao gồm dấu " - " trước ngoặc, đề nghị đổi vết tất cả bên trong ngoặc.* B3. A(x) = A(chữ số) =>* B4. đánh giá miền xác định của x.* B5. Khẳng định công dụng tìm được.

Bạn đang xem: Tìm x toán nâng cao lớp 6

125 - 3(x + 7) = 35125 - 3x - 21 = 35125 - 21 - 35 = 3x3x = 111x= 37 ở trong N.Vậy x = 37 là giá trị yêu cầu tìm.
A.B = 0 => A = 0 hoặc B = 0
(x-2)(2x – 10) = 0=> (x - 2) = 0 hoặc ( 2x - 10) = 0* Đặc biệt:A khác 0 => B =0 3.( x - 4) = 0 => ( x- 4 ) = 0Ax= Ay > > .> x = y* Đặc biệt:Ax = 1 = A0 x = 0Các cách giải toán kiếm tìm x:Bước 1:Xác format thức hoặc bọn họ đưa về dạng thức cơ bản.A = 0 ?
A.B = 0 ?
Ax= Ay
....Bước 2:Tìm x theo yêu cầu đề bài.Bước 3:Xác định miền xác minh của x.x thuộc N ; N*; a bước 4:Khẳng định hiệu quả tìm được.
*
Ví dụ:3x - 5 = 15x thuộc N.B1. A = 03x = 15 + 5B2. Tìm x3x = 20x = 20 : 3x = 6, 666B3. Miền xác minh của x.6,666 không thuộc N.B4. Khẳng định tác dụng tìm được.Vậy ko tìn được x thỏa mãn đề bài.
Các bước thự hiệnVí dụ 2 3x - 5 = 15x thuộc N.
* B1. Dạng toán: A = 0 =>* B2. Mở ngoặc có dấu " - " trước ngoặc, phải đổi vết tất cả phía bên trong ngoặc.* B3. A(x) = A(chữ số) =>* B4. Khám nghiệm miền khẳng định của x.* B5. Khẳng định tác dụng tìm được.3x - 5 = 153x = 20x = 6,666 ko thuộc N.Vậy không tìm được x thỏa mãn đề bài.
Tìm x dạng
A = 0
Qui ước:: tất cả lời giải
*
: yêu cầu giải
*
: tránh việc giải.11224:<119 - (x - 6)> = 242317 – ( 213 – x) = 1373125:( 2x – 7) = 55: 534137 – 15.x = 25( x- 35) – 120 = 0
*
( 2x – 4) .2 = 24
*
( x- 32): 16 = 48
*
2x + 3x – 4 = 11
*
75 + ( 131 – x) = 205
*
x+ 37 = 219
*
x- 49 = 63
*
2x – 5 = 15
*
x:5 = 30
*
50 : x = 5
*
7(x – 3) = 21
*
172 – ( x – 18) = 93
*
x:17 + 83 = 297
*
39.(x – 5) = 3939
*
90 – 5.(x + 10) = 10
*
2013 - x = 1823
*
8x + 36:12 = 27
*
4.(x - 25) =420
*
32 - < 7.(x - 3)> + 4 = 0
*
(3x - 6) + 17 = 32
*
< ( 2x + 32) - 117>.2 = 6.3
*
< (x + 5) – 11>. 22= 23
*
(4x - 5) + 17 = 32
*
< (2x + 51) - 97>.3 = 8.9
*
( x - 15) - 75 = 0
*
5(20 - x) = 35
*
( 1 + x) + ( 2 + x) + ( 3 + x) + ... + ( 10 + x) = 75
*
x:<(1800 + 600):30> = 560:(315 - 35)Giải dạng toán A = 0
1. Search x:1224:<119 - (x - 6)> = 24
*
1224:<119 - (x - 6)> = 24< 119 - (x - 6)> =1224: 24 < 119 - ( x - 6)> =102(119 - x + 6) = 102Mở ngoặc có dấu " - " trước ngoặc đề xuất đổi vệt tất cả bên phía trong ngoặc.113 - x = 102x =113 - 102x = 11Vậy x tìm kiếm được là 11.
*
2.Tìm x:
317 - (213 - x) = 137(213 - x) = 317 - 137213 - x = 317 - 137A(x) = A( chữ số)x = 213 - 317 + 137x = (213 + 137) - 317x = 450 - 317x = 143Vậy x= 143 là giá bán trị yêu cầu tìm.
*
3.Tìm x:
125:(2x - 7) =55:53125:(2x - 7) =55 – 3125:(2x - 7) =522x - 7 = 125 : 252x = 5 + 72x = 12x = 6Vậy x đề nghị tìm là x = 6.

Xem thêm: Toán 10 Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Phải Biết, Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn

*
4.Tìm x:
137 - 15.x = 2A(x) = A( chữ số)15.x = 137 - 215.x = 135x = 135:15x = 9Vậy số nên tìm x = 9.Giải toán dạng A.B = 0Tìm x *A.B = 0 => A = 0 hoặc B = 0Đặc biệt: A khác 0=> B = 0* A:B = 0Khi B không giống 0 => A = 0
*
( x – 78):70 = 0
*
(x-2)(2x – 10) = 0
*
2.( x - 5) = 0
*
2.(x -6) = 0
*
( x - 15).15 = 0(x- 78): 70 = 0
*
Tìm x:(x- 78): 70 = 0A:B = 0
Khi B khác 0 >> A = 0x - 78 = 0x= 78
Các bước thực hiệnVí dụ1 :(x-2)(2x – 10) = 0
* B1. Dạng toán: A.B = 0 => A= 0 hoặc B = 0=> về dạng cơ bản A = 0* B2. Mở ngoặc có dấu " - " trước ngoặc, nên đổi vệt tất cả bên trong ngoặc.* B3. A(x) = A(chữ số) =>* B4. Chất vấn miền khẳng định của x.* B5. Khẳng định công dụng tìm được(x-2)(2x – 10) = 0=> x-2 = 0 hoặc 2x -10 = 0x = 2 hoặc 2x = 10x = 2 hoặc x = 5 ( rất nhiều thuộc N).Vậy x= 2 hoặc x= 5 là giá bán trị đề nghị tìm.
Các cách thực hiệnVí dụ 2:2.( x - 5) = 0
* B1. Dạng toán: A.B = 0 => A khác 0 => B = 0* B2. Mở ngoặc có dấu " - " trước ngoặc, buộc phải đổi dấu tất cả bên phía trong ngoặc.* B3. A(x) = A(chữ số) =>* B4. Soát sổ miền xác minh của x.* B5. Khẳng định kết quả tìm được2.(x - 5) = 0=> x - 5 = 0x = 5x thuộc NVậy x= 5 là giá trị phải tìm.
Tìm x dạng
Ax= Ay => x = y
Tìm x dạng
Ax= Ay => x = y
Đặc biệt:*Ax = 1 = A0 x = 0* xn= 1 =1nx = 1
*
2x.4 = 128
*
5x + 1+ 50= 126
*
x50= x
Giải
*
2x.4 = 128
Các cách thực hiệnVí dụ 2:2x.4 = 128
* B1. Dạng toán:Ax= Ay* B2.Thực hiện những phép tính.* B3.Chuyển về dạng:Ax= Ay=> x = yChuyển về dạng cơ bản: A = 0* B4. đánh giá miền xác minh của x.* B5. Khẳng định hiệu quả tìm được2x.4 = 1282x22= 1282x22= 262x=26:222x= 26 - 22x= 24x= 4Vậy x= 4 là giá chỉ trị buộc phải tìm.
*
5x + 1+ 50= 126
Các cách thực hiệnVí dụ 2:5x +1+ 50= 126
* B1. Dạng toán:Ax= Ay* B2. Triển khai các phép tính.* B3.Chuyển về dạng:Ax= Ay=>x = yChuyển về dạng cơ bản: A = 0* B4. Chất vấn miền xác minh của x.* B5. Khẳng định kết quả tìm được5x +1+ 50= 1265x +1= 126 – 505x+ 1= 126 - 15x + 1= 1255x + 1 = 53x + 1 = 3x= 2Vậy x= 2 là giá chỉ trị bắt buộc tìm.
*
x50= x
Các cách thực hiệnVí dụ 2:x50= x
* B1. Dạng toán:Ax= AyChuyển về dạng:A.B = 0 => A = 0 hoặc B = 0* B2. Triển khai các phép tính.* B3.Chuyển về dạng:Ax= Ay=>x = yChuyển về dạng cơ bản: A = 0* B4. đánh giá miền xác định của x.* B5. Khẳng định công dụng tìm đượcx50= xx( x49– 1) = 0x = 0 hoặc x49– 1 = 0x= 0 hoăc x49= 1= 149* xn= 1 =1nx = 1x = 0 hoặc x = 1Vậy x= 0 hoặc x = một là giá trị yêu cầu tìm.

Nâng cấp gói Pro để kinh nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file rất nhanh không đợi đợi.

Toán kiếm tìm X lớp 6 là dạng bài xích tập khá thông dụng trong lịch trình Toán THCS. Để giúp những em học sinh lớp 6 làm quen với những dạng toán tìm kiếm X, Vn
Doc gởi tới các bạn tài liệu Tổng hợp một số dạng Toán tra cứu X lớp 6 để các em biết phương pháp làm bài cũng như cải thiện kỹ năng giải Toán 6. Dưới đây mời các bạn tham khảo chi tiết.


Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút download về nội dung bài viết này, bạn phấn kích kéo xuống cuối bài viết để download về.

------------------

Phương pháp chung:

Đây là phần bài tập về những dạng toán tra cứu X lớp 6 được chia thành hai phần chính: bài xích tập áp dụng và chỉ dẫn giải chi tiết. Phần bài xích tập được chia làm 7 dạng đó bao gồm:

Tìm x dựa vào tính chất những phép toán, đặt nhân tử chung
Tìm x trong dấu quý giá tuyệt đối
Vận dụng những quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc vết ngoặc, nhân phá ngoặc
Tìm x nhờ vào tính hóa học 2 phân số bằng nhau
Tìm x nguyên để những biểu thức sau có giá trị nguyên
Tìm x dựa vào quan hệ chia hết
Tìm x nhờ vào quan hệ ước, bội

Dạng 1: tra cứu x phụ thuộc tính chất các phép toán, để nhân tử chung

Bài 1: tìm x biết

a, (x – 10).11 = 22b, 2x + 15 = -27
c, -765 – (305 + x) = 100d, 2x : 4 = 16
e, 25x4 ) .7³ = 2.74m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)

n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Bài 2: search x biết

a, x +
*
b,
*
c,
*
d,
*
e,
*
f, 8x – 4x = 1208
g, 0,3x + 0,6x = 9h,
*
i,
*
k,
*
l, 2
*
+ 4.2
*
= 5
m, ( x + 2 )
*
= 2
*
n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 )3 = 0
p, (x – 4). (x – 3 ) = 0q, 12x + 13x = 2000
r, 6x + 4x = 2010s, x.(x+y) = 2
t, 5x – 3x – x = 20u, 200 – (2x + 6) = 43
v, 135 – 5(x + 4) = 35

Dạng 2: tra cứu x vào dấu giá trị tuyệt đối

a, |x| = 5b, |x|

Dạng 3: Vận dụng các quy tắc: quy tắc đưa vế, quy tắc vệt ngoặc, nhân phá ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13b, x + 12 = -5 – x
c, x + 5 = 10 –xd, 6x + 23 = 2x – 12
e, 12 – x = x + 1f, 14 + 4x = 3x + 20
g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20
i, 3(x – 2) + 2x = 10j, (x + 2).(3 – x) = 0
k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24l, (-37) – |7 – x| = – 127
m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0n*, 3x + 4y –xy = 15

o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)

p, x -57 – <42 + (-23 – x)> = 13 –47 + <25 – (32 -x)>

Dạng 4: tìm kiếm x phụ thuộc tính chất 2 phân số bằng nhau

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*
e)
*
f)
*

Dạng 5: kiếm tìm x nguyên để các biểu thức sau có giá trị nguyên

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Dạng 6: tìm x phụ thuộc vào quan hệ chia hết

a, tìm kiếm số x làm thế nào cho A = 12 + 45 + x chia hết đến 3

b, tra cứu x làm sao để cho B = 10 + 100 + 2010 + x không chia hết đến 2

c, kiếm tìm x làm thế nào để cho C = 21 + 3x2 chia hết mang đến 3

d, tìm số thoải mái và tự nhiên x biết rằng 30 phân chia x dư 6 cùng 45 phân chia x dư 9

Dạng 7: search x nhờ vào quan hệ ước, bội

a) tìm số tự nhiên x sao để cho x – một là ước của 12.

b) tìm số thoải mái và tự nhiên x làm thế nào cho 2x + 1 là ước của 28.

c) kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x làm sao cho x + 15 là bội của x + 3

d) Tìm các số nguyên x, y làm thế nào để cho (x+1).(y – 2) = 3

e) Tìm các số nguyên x làm thế nào cho ( x +2).(y-1) = 2

f) search số yếu tố x vừa là cầu của 275 vừa là ước của 180

g) Tìm nhị số tự nhiên x, y biết x + y = 12 cùng ƯCLN (x;y) = 5

h) Tìm nhì số tự nhiên và thoải mái x, y biết x + y = 32 và ƯCLN (x;y) = 8

i) tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x biết x ⋮ 10, x ⋮ 12, x ⋮ 15, 100 6

8. Giải đáp giải từng dạng tìm kiếm x

Dạng 1: 

Bài 1:

a, (x – 10).11 = 22

x – 10 = 22 : 11

x – 10 = 2

x = 2 + 10

x = 12

b, 2x + 15 = -27

2x = -27 – 15

2x = - 42

x = (-42) : 2

x = - 21

c, -765 – (305 + x) = 100

- (305 + x) = 100 + 765

- (305 + x) = 865

305 + x = -865

x = -865 – 305 = - 1170

d, 2x : 4 = 16

2x = 16 x 4

2x = 64

2x = 26

=> x = 6

e, 25x2 x 5

=> 2 x = 3 hoặc x = 4

f, (17x – 25): 8 + 65 = 92

(17x - 25): 8 + 65 = 81

(17x - 25): 8 = 81 – 65

(17x - 25): 8 = 16

17x – 25 = 16.8

17x – 25 = 128

17x = 128 + 25

17x = 153

x = 153 : 17 = 9

g, 5.(12 – x ) – 20 = 30

5.(12 - x) = 30 + 20

5.(12 - x) = 50

12 – x = 50 : 5

12 – x = 10

x = 12 – 10

x = 2

h, (50 – 6x).18 = 23.32.5

(50 – 6x).18 = 8.9.5

(50 – 6x).18 = 360

50 – 6x = 360 : 18

50 – 6x = 20

6x = 50 – 20

6x = 30

x = 30 : 6 = 5

i, 128 – 3(x + 4) = 23

3.(x + 4) = 128 – 23

3.(x + 4) = 105

x + 4 = 105 : 3

x + 4 = 35

x = 35 – 4

x = 31

k, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

(4x + 28).3 + 55 = 35.5

(4x + 28).3 + 55 = 175

(4x + 28).3 = 175 – 55

(4x + 28).3 = 120

4x + 28 = 120 : 3

4x + 28 = 40

4x = 40 – 28

4x = 12

x = 12 : 4 = 3

l, (3x – 24) .73 = 2.74

3x – 24 = 2.74 : 73

3x – 24 = 2.(74 : 73)

3x – 24 = 2.7

3x – 16 = 14

3x = 14 + 16

3x = 30

x = 30 : 3

x = 10

m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)

43 + (–12) = 317 – x - 317

43 – 12 = 317 – 317 – x

31 = - x

- x = 31

x = - 31

n, (x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

x + 1 + x + 2 + x + 3 + … + x + 100 = 7450

(x + x + x + … + x) + (1 + 2 + 3 + … + 100) = 7450

100.x + (100 + 1).100 : 2 = 7450

100.x + 5050 = 7450

100.x = 7450 – 5050

100.x = 2400

x = 2400 : 100

x = 24


Bài 2: search x biết

a,

*

*

b,

*

*

c,

*

*

d,

*

*

e,

*

*

f, 8x – 4x = 1208

4x = 1208

x = 1208 : 4

x = 302

g,

x. (0,3 + 0,6) = 9

x. 0,9 = 9

x = 9: 0,9

x = 10

h,

*

*

i,

*

*

k,

*

*

l, 2x + 4.2x = 5

2x.(1 + 4) = 5

2x.5 = 5

2x = 5 : 5

2x = 1

2x = 20

=> x = 1

m, ( x + 2 ) 5 = 210

(x + 2)5 = (22)5

=>x + 2 = 22

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78

Số số hạng: (x - 1) + 1 = x

=> (x +1).x : 2 = 78

x.(x+1) = 78.2

x.(x+1) = 156

x.(x+1) = 12.13

=> x = 12

o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 ) 3 = 0

=> 3x–4 = 0 hoặc (x – 1)3 = 0

Với 3x – 4 = 0 => x = 4/3

Với (x – 1)3 = 0 => x = 1

p, (x – 4). (x – 3 ) = 0

=> x-4 = 0 hoặc x-3 = 0

Với x – 4 = 0 => x = 4

Với x – 3 = 0 => x = 3

q, 12x + 13x = 2000

x.(12 + 13) = 2000

x.25 = 2000

x = 2000 : 25

x = 80

r, 6x + 4x = 2010

x.(6 + 4) = 2010

x.10 = 2010

x = 2010 : 10

x = 201

s, x.(x+y) = 2

TH1: x.(x + y) = 2.1

=> x = 2 cùng y = -1

TH2: x.(x + y) = 1.2

=> x = 1 và y = 1

TH3: x.(x+y) = (-1).(-2)

=> x = -1 cùng y = -1

TH4: x.(x+y) = (-2).(-1)

=> x = -2 với y = 3

t, 5x – 3x – x = 20

x.(5 – 3 - 1) = 20

x.1 = 20

x = 20

u, 200 – (2x + 6) = 43

200 – (2x + 6) = 64

2x + 6 = 200 – 64

2x + 6 = 136

2x = 136 – 6

2x = 130

x = 130 : 2

x = 65

v, 135 – 5(x + 4) = 35

5.(x + 4) = 135 – 35

5.(x + 4) = 100

x + 4 = 100 : 5

x + 4 = 20

x = trăng tròn – 4

x = 16

Dạng 2 : tra cứu x trong dấu quý hiếm tuyệt đối

a, |x| = 5

=> x = 5 hoặc x = - 5

b, |x|

c, |x| = -1

Vì |x| 0 với tất cả x đề nghị |x| = -1 vô lý

d, |x| =|-5|

=> |x| = 5

=> x = 5 hoặc x = - 5

e, |x +3| = 0

=> x + 3 = 0

x = 0 – 3 = - 3

f, |x- 1| = 4

=> x – 1 = 4 hoặc x – 1 = -4

Với x – 1 = 4 thì x = 5

Với x – 1 = -4 thì x = -3

g, |x – 5| = 10

=> x – 5 = 10 hoặc x– 5 = -10

Với x – 5 =10 thì x = 15

Với x – 5 = -10 thì x = -5

h, |x + 1| = -2

Vì |x + 1| 0 với mọi x đề nghị |x + 1| = -2 vô lý

j, |x+4| = 5 – (-1)

|x+4| = 6

=> x +4 = 6 hoặc x+4 = -6

Với x +4 =6 thì x = 2

Với x + 4 = -6 thì x = -10

k, |x – 1| = -10 – 3

|x – 1| = - 13

Vì |x - 1| 0 với mọi x bắt buộc |x - 1| = -13 vô lý

l, |x+2| = 12 + (-3) +|-4|

|x+2| = 12 – 3 + 4

|x+2| = 13

=> x + 2 = 13 hoặc x+ 2 = -13

Với x + 2 = 13 thì x = 11

Với x + 2 = -13 thì x = -15

m,

=> x + 2 = 11 hoặc x+2 = -11

Với x + 2 = 11 thì x = 9

Với x + 2 = -11 thì x = -13

n,

=> 9 – x = 100 hoặc

9 - x = -100

Với 9 – x = 100 thì x = -91

Với 9 – x = -100 thì x = 109

o,

=> 2x + 3 = 5 hoặc 2x+ 3 = -5

Với 2x + 3 = 5 thì x = 1

Với 2x + 3 = -5 thì x = -4

p, |x – 3 | = 7 – ( -2)

|x – 3 | = 9

=> x – 3 = 9 hoặc x – 3 = - 9

Với x – 3 = -9 thì x = -6

Với x – 3 = 9 thì x = 12


Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc gửi vế, quy tắc lốt ngoặc, nhân phá ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13

3x – 2x = 13 + 10

x = 23

b, x + 12 = -5 – x

x + x = -5 -12

2x = -17

x = -17/2

c, x + 5 = 10 –x

x + x = 10 – 5

2x = 5

x = 5/2

d, 6x + 23 = 2x – 12

6x – 2x = -12 - 23

4x = -12 – 8

4x = -20

x = -5

e, 12 – x = x + 1

-x – x = 1 – 12

-2x = -11

x = 11/2

f, 14 + 4x = 3x + 20

4x – 3x = 20 – 14

x = 6

g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4

2.x – 2.1 + 3.x – 3.2 = x – 4

2x + 3x – x = -4 + 6 + 2

4x = 4

x = 1

h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20

3.4 – 3.x – 2.x + 2.1 = x + 20

-3x – 2x – x = trăng tròn – 2 – 12

-6x = 6

x = -1

i, 3(x – 2) + 2x = 10

3.x – 3.2 + 2x = 10

3x + 2x = 10 + 6

5x = 16

x = 16/5

j, (x + 2).(3 – x) = 0

=> x + 2 = 0 hoặc 3 – x = 0

Với x + 2 = 0 thì x = -2

Với 3 – x = 0 thì x = 3

k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24

4.2x + 4.7 – 3.3x + 3.2 = 24

8x – 9x = 24 – 6 – 28

-x = -10

x = 10

l, (-37) – |7 – x| = – 127

TH1: 7 – x 0 thì |7 – x| = 7-x

=> (-37) – (7-x) = -127

x = -127 + 7 + 37

x = -83 (thỏa mãn)

TH2: 7 – x (-37) – (x - 7) = -127

-x = -127 – 7 + 37

-x = -97

x = 97 (thỏa mãn)

m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0

=> x + 5 = 0 hoặc x.2 – 4 = 0

Với x + 5 = 0 thì x = -5

Với x.2 – 4 = 0 thì x = 2

n*, 3x + 4y –xy = 15

x.(3-y) + 4y – 12 = 15 – 12

x.(3-y) – 4.(3-y) = 3

(x- 4).(3-y) = 3

=> x – 4 với 3 – y ở trong tập mong của 3

o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)

15 – x + x – 12 = 7 + 5 – x

3 = 12 – x

x = 9

p, x -57 – <42 + (-23 – x)> = 13 –47 + <25 – (32 -x)>

x-57 – <42 -23 - x> = 13 –47 + <25 – 32 + x>

x -57 – 42 + 23 + x = 13 –47 + 25 – 32 + x

x – 57 + 42 – 23 – x = 13 – 47 – 25 + 32 – x

-38 = -27 – x

x = 11

Để xem trọn bộ giải mã và đáp án đưa ra tiết, mời tải tài liệu về!

-------------------------------

Để xem thêm các tài liệu Toán 6 khác, mời chúng ta vào chuyên mục Toán lớp 6 và các đề thi học kì 2 lớp 6 trên Vn
Doc nhé.