Trong khía cạnh phẳng (Oxy), kiếm tìm điểm M thuộc trục Ox sao cho khoảng cách từ M mang đến đường trực tiếp (Delta :3x + y - 3 = 0) bởi (sqrt 10 )


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Khoảng cách từ điểm (Aleft( x_0;y_0 ight)) mang đến đường thẳng (d:ax + by + c = 0) là:

(dleft( A,d ight) = fracsqrt a^2 + b^2 )


+ M trực thuộc Ox đề xuất (Mleft( a;0 ight))

+ khoảng cách từ M mang lại (Delta ) là: (dleft( M,Delta ight) = fracleftsqrt 3^2 + 1^2 = frac 3a - 3 ightsqrt 10 = sqrt 10 \ Rightarrow left| 3a - 3 ight| = 10 Rightarrow left< eginarrayla = frac133\a = frac - 73endarray ight. Rightarrow left< eginarraylMleft( frac133;0 ight)\Mleft( frac - 73;0 ight)endarray ight.)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 tham gia ngay group chia sẻ, thảo luận tài liệu học hành miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Toán 10 7.13

Tìm trung tâm và nửa đường kính của mặt đường tròn (left( x + 3 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 36)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Phương trình (left( C ight)) (left( x - a ight)^2 + left( y - b ight)^2 = R^2) tất cả tâm (I(a;b)) và nửa đường kính (R).

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 17 Sgk Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo Tập 2 Trang 17


Phương trình của (left( C ight)) là: (left( x - left( - 3 ight) ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 6^2). Vậy (left( C ight)) bao gồm tâm (Ileft( - 3;3 ight)) và (R = 6).


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 gia nhập ngay group phân tách sẻ, thảo luận tài liệu học hành miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.