Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Giải bài tập 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 trang 42; 3.9; 3.10; 3.11 trang 43 sách giáo khoa Toán lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác.

Bạn đang xem: Toán 10 trang 42


Bài 3.5 trang 42 SGK Toán lớp 10 tập 1 - liên kết Tri Thức:

Cho tam giác ABC tất cả a = 6, b = 5, c =8. Tính cos A, S,r.

Phương pháp:

Bước 1: Tính cos A bằng công thức: (cos A = fracb^2 + c^2 - a^22bc)

Bước 2: Tính S bởi công thức Herong: (S = sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) ) với (p = fraca + b + c2)

Bước 3: Tính r bằng công thức (S = pr).

Lời giải:

*

Xét ΔABC, có: (cos A = fracb^2 + c^2 - a^22bc = frac5^2 + 8^2 - 6^22.5.8 = frac5380)

Tam giác ABC gồm nửa chu vi là:(p = fraca + b + c2 = frac6 + 5 + 82 = 9,5.)

Theo cách làm Herong ta có: (S = sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) = sqrt 9,5.left( 9,5 - 6 ight).left( 9,5 - 5 ight).left( 9,5 - 8 ight) approx 14,98)

Lại có: (S = quảng cáo Rightarrow r = fracSp = frac14,989,5 = 1,577.)

Vậy (cos A = frac5380); (S approx 14,98) và (r = 1,577.)

Bài 3.6 trang 42 SGK Toán lớp 10 tập 1 - liên kết Tri Thức:

Cho tam giác ABC gồm (a = 10,widehat A = 45^o,widehat B = 70^o). Tính R,b,c.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 toán 10 đề thi học kì 1 toán 10 năm 2023 (có đáp án, ma trận)

Phương pháp:

Bước 1: Tính R với b bởi định lí sin: (fracasin A = fracbsin B = fraccsin C = 2R)

Bước 2: Tính (widehat C) và suy ra c bằng định lí sin.

Lời giải:

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC ta có:

 (dfracasin A = dfracbsin B = dfraccsin C = 2R)

( Rightarrow R = dfraca2sin A;;;b = dfraca.sin Bsin A)

Mà (a = 10,widehat A = 45^o,widehat B = 70^o)

( Rightarrow R = dfrac102sin 45^o = 5sqrt 2 ;;;b = dfraca.sin 70^osin 45^o approx 13,29)

Mặt khác: (widehat A = 45^o,widehat B = 70^o Rightarrow widehat C = 65^o)

Từ định lí sin ta suy ra: (c = dfraca.sin Csin A = dfrac10.sin 65^osin 45^o approx 12,82.)

Vậy (R = 5sqrt 2 ;;;b approx 13,29); (c approx 12,82.)

 

Bài 3.7 trang 42 SGK Toán lớp 10 tập 1 - liên kết Tri Thức:

Giải tam giác ABC với tính diện tích của tam giác đó, biết (widehat A = 15^o,;widehat B = 130^o,;c = 6).Giải tam giác ABC với tính diện tích của tam giác đó, biết (widehat A = 15^o,;widehat B = 130^o,;c = 6).

Phương pháp:

Tính a, b, (widehat C) và S

Bước 1: Tính (widehat C) rồi suy ra a, b bởi định lí sin: (dfracasin A = dfracbsin B = dfraccsin C)

Bước 2: Tính (S = frac12bc.sin A).

Lời giải:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *