Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Toán 11 1.14


Xem thêm: Thầy Giao Bài Tập Về Nhà Môn Toán, B Đọc Và Suy Nghĩ Mãi Không Làm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng công thức cộng:

(sin (a + b) = sin acos b + cos asin b).

(cos (a + b) = cos acos b - sin asin b).


a) Ta có:

(eginarraylsqrt 2 cos left( a + fracpi 4 ight) = sqrt 2 left( cos acos fracpi 4 - sin asin fracpi 4 ight)\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = sqrt 2 left( cos a.fracsqrt 2 2 - sin a.fracsqrt 2 2 ight)\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = sqrt 2 .cos a.fracsqrt 2 2 - sqrt 2 .sin a.fracsqrt 2 2\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = cos a - sin a.endarray)

b) Ta có:

(eginarrayl mVT = 2sin left( a + fracpi 3 ight),\,,,,,,,,, = 2left( sin acos fracpi 3 + cos asin fracpi 3 ight)\,,,,,,,,, = 2left( sin a.frac12 + cos a.fracsqrt 3 2 ight)\,,,,,,,,, = 2sin a.frac12 + 2cos a.fracsqrt 3 2\,,,,,,,,, = sin a + sqrt 3 cos a.endarray)