a) (A = fracx^frac13sqrt y + y^frac13sqrt x sqrt<6>x + sqrt<6>y;)

b) (B = left( fracx^sqrt 3 y^sqrt 3 - 1 ight)^sqrt 3 + 1.fracx^ - sqrt 3 - 1y^ - 2.)


Bạn đang xem: Toán 11 6.4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng phương pháp (a^frac1n = sqrta;left( a^m ight)^n = a^m.n;a^m:a^n = a^m - n;a^ - n = frac1a^n.)


a) (A = fracx^frac13sqrt y + y^frac13sqrt x sqrt<6>x + sqrt<6>y = fracx^frac13.y^frac12 + y^frac13.x^frac12x^frac16 + y^frac16 = fracx^frac13.y^frac13left( y^frac16 + x^frac16 ight)x^frac16 + y^frac16 = sqrt<3>x.sqrt<3>y = sqrt<3>xy)

b) (B = left( fracx^sqrt 3 y^sqrt 3 - 1 ight)^sqrt 3 + 1.fracx^ - sqrt 3 - 1y^ - 2 = fracx^sqrt 3 .left( sqrt 3 + 1 ight)y^left( sqrt 3 - 1 ight)left( sqrt 3 + 1 ight).fracx^ - sqrt 3 - 1y^ - 2 = fracx^3 + sqrt 3 y^2.fracx^ - left( sqrt 3 + 1 ight)y^ - 2 = fracx^3 + sqrt 3 y^2.fracy^2x^sqrt 3 + 1 = fracx^3 + sqrt 3 x^sqrt 3 + 1 = x^3 + sqrt 3 - sqrt 3 - 1 = x^2)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng các công thức sau

Cho số thực dương (a), (m) là một số nguyên và (n) là số nguyên dương. (a^fracmn = sqrta^m).

Giả sử (n,k) là các số nguyên dương, (m) là số nguyên. Lúc đó:

(sqrta.sqrtb = sqrtab);

(fracsqrtasqrtb = sqrtfracab);

(left( sqrta ight)^m = sqrta^m);

(sqrta^n = left| a ight|) ví như n chẵn

(sqrta^m = a) giả dụ (m) lẻ


a) (2sqrt 12 - 3sqrt 27 + 2sqrt 48 = 2sqrt 3:2^2 - 3sqrt 3 cdot 3^2 + 2sqrt 3 cdot 4^2 )

( = 4sqrt 3 - 9sqrt 3 + 8sqrt 3 = 3sqrt 3 .)

b)(8xy - sqrt 25x^2y^2 + sqrt<3>8x^3y^3 = 8xy - 5xy + 2xy = 5xy).


Xem thêm: Tổng hợp đề toán nâng cao có đáp án lớp 3 nâng cao có đáp án

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2K7 thâm nhập ngay group nhằm nhận tin tức thi cử, tư liệu miễn phí, đàm phán học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.