01 Đề bài:

BÀI TẬP

Bài tập 1 trang 15 sgk Toán 11 tập 1 CD: Xác định vị trí các điểm M, N, p trên con đường tròn lượng giác làm thế nào để cho số đo của các góc lượng giác (OA, OM), (OA, ON), (OA, OP) lần lượt bằng $fracpi 2, frac7pi 6, -fracpi 6$.

Bạn đang xem: Toán 11 cánh diều trang 15


Điểm M≡ điểm B thì(OA, OM) = $fracpi 2$.

Xem thêm: Bí quyết vượt qua bài toán lớp 11 trang 21 tập 1 kết nối tri thức

Điểm N nằm trong cung A"B", làm sao cho cung A"N = $frac13$ cung A"B" thì (OA, ON) = $frac7pi 6$.

Điểm p. Nằm bên trên cung AB", làm thế nào để cho cung AP = $frac13$ cung AB" thì (OA, OP) = $-fracpi 6$.

*


Giải siêng đề toán 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề ngữ văn 11 kết nối tri thức
Giải chăm đề thứ lí 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề hóa học 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề sinh học tập 11 kết nối tri thức

Giải chuyên đề khiếp tế lao lý 11 liên kết tri thức
Giải siêng đề lịch sử dân tộc 11 liên kết tri thức
Giải chuyên đề địa lí 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề mĩ thuật 11 liên kết tri thức
Giải siêng đề âm thanh 11 liên kết tri thức
Giải chăm đề technology chăn nuôi 11 liên kết tri thức

Giải chăm đề technology cơ khí 11 liên kết tri thức
Giải chuyên đề tin học tập 11 triết lý Khoa học máy vi tính kết nối tri thức
Giải siêng đề tin học 11 định hướng Tin học ứng dụng liên kết tri thức
Giải chăm đề quốc phòng bình an 11 kết nối tri thức
Giải chuyên đề vận động trải nghiệm hướng nghiệp 11 kết nối tri thức


Đề thi Toán 11 kết nối tri thức
Đề thi ngữ văn 11 kết nối tri thức
Đề thi đồ gia dụng lí 11 liên kết tri thức
Đề thi sinh học 11 liên kết tri thức
Đề thi hóa học 11 liên kết tri thức
Đề thi lịch sử dân tộc 11 liên kết tri thức
Đề thi địa lí 11 kết nối tri thức
Đề thi tởm tế luật pháp 11 liên kết tri thức
Đề thi technology cơ khí 11 liên kết tri thức
Đề thi công nghệ chăn nuôi 11 liên kết tri thức
Đề thi tin học vận dụng 11 kết nối tri thức
Đề thi khoa học laptop 11 liên kết tri thức


Đề thi Toán 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi ngữ văn 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi đồ vật lí 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi sinh học 11 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi hóa học 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi lịch sử hào hùng 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi địa lí 11 Chân trời sáng tạo
Đề thi khiếp tế pháp luật 11 Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi Toán 11 Cánh diều
Đề thi ngữ văn 11 Cánh diều
Đề thi thứ lí 11 Cánh diều
Đề thi sinh học tập 11 Cánh diều
Đề thi chất hóa học 11 Cánh diều
Đề thi lịch sử vẻ vang 11 Cánh diều
Đề thi địa lí 11 Cánh diều
Đề thi tởm tế pháp luật 11 Cánh diều
Đề thi technology cơ khí 11 Cánh diều
Đề thi công nghệ chăn nuôi 11 Cánh diều
Đề thi tin học áp dụng 11 Cánh diều
Đề thi khoa học máy vi tính 11 Cánh diều

Tính những giá trị lượng giác của từng góc sau: (225^circ ; - 225^circ ; - 1035^circ );(frac5pi 3;frac19pi 2; - frac159pi 4)


Đề bài

Tính những giá trị lượng giác của mỗi góc sau: (225^circ ; - 225^circ ; - 1035^circ );(frac5pi 3;frac19pi 2; - frac159pi 4)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Sử dụng những công thức chuyển đổi lượng giác sau:

*


(eginarraylcos left( 225^ circ ight) = cos left( 180^ circ + 45^ circ ight) = - cos left( 45^ circ ight) = - fracsqrt 2 2\sin left( 225^ circ ight) = sin left( 180^ circ + 45^ circ ight) = - sin left( 45^ circ ight) = - fracsqrt 2 2\ an left( 225^circ ight) = fracsin left( 225^ circ ight)cos left( 225^ circ ight) = 1\cot left( 225^circ ight) = frac1 an left( 225^circ ight) = 1endarray)

(eginarraylcos left( - 225^ circ ight) = cos left( 225^ circ ight) = cos left( 180^ circ + 45^ circ ight) = - cos left( 45^ circ ight) = - fracsqrt 2 2\sin left( - 225^ circ ight) = - sin left( 225^ circ ight) = - sin left( 180^ circ + 45^ circ ight) = sin left( 45^ circ ight) = fracsqrt 2 2\ an left( - 225^circ ight) = fracsin left( 225^ circ ight)cos left( 225^ circ ight) = - 1\cot left( - 225^circ ight) = frac1 an left( 225^circ ight) = - 1endarray)

(eginarraylcos left( - 1035^ circ ight) = cos left( 1035^ circ ight) = cos left( 6.360^ circ - 45^ circ ight) = cos left( - 45^ circ ight) = cos left( 45^ circ ight) = fracsqrt 2 2\sin left( - 1035^ circ ight) = - sin left( 1035^ circ ight) = - sin left( 6.360^ circ - 45^ circ ight) = - sin left( - 45^ circ ight) = sin left( 45^ circ ight) = fracsqrt 2 2\ an left( - 1035^circ ight) = fracsin left( - 1035^ circ ight)cos left( - 1035^ circ ight) = 1\cot left( - 1035^circ ight) = frac1 an left( - 1035^circ ight) = - 1endarray)

(eginarraylcos left( frac5pi 3 ight) = cos left( pi + frac2pi 3 ight) = - cos left( frac2pi 3 ight) = frac12\sin left( frac5pi 3 ight) = sin left( pi + frac2pi 3 ight) = - sin left( frac2pi 3 ight) = - fracsqrt 3 2\ an left( frac5pi 3 ight) = fracsin left( frac5pi 3 ight)cos left( frac5pi 3 ight) = - sqrt 3 \cot left( frac5pi 3 ight) = frac1 an left( frac5pi 3 ight) = - fracsqrt 3 3endarray)

(eginarraylcos left( frac19pi 2 ight) = cos left( 8pi + frac3pi 2 ight) = cos left( frac3pi 2 ight) = cos left( pi + fracpi 2 ight) = - cos left( fracpi 2 ight) = 0\sin left( frac19pi 2 ight) = sin left( 8pi + frac3pi 2 ight) = sin left( frac3pi 2 ight) = sin left( pi + fracpi 2 ight) = - sin left( fracpi 2 ight) = - 1\ an left( frac19pi 2 ight)\cot left( frac19pi 2 ight) = fraccos left( frac19pi 2 ight)sin left( frac19pi 2 ight) = 0endarray)

(eginarraylcos left( - frac159pi 4 ight) = cos left( frac159pi 4 ight) = cos left( 40.pi - fracpi 4 ight) = cos left( - fracpi 4 ight) = cos left( fracpi 4 ight) = fracsqrt 2 2\sin left( - frac159pi 4 ight) = - sin left( frac159pi 4 ight) = - sin left( 40.pi - fracpi 4 ight) = - sin left( - fracpi 4 ight) = sin left( fracpi 4 ight) = fracsqrt 2 2\ an left( - frac159pi 4 ight) = fraccos left( - frac159pi 4 ight)sin left( - frac159pi 4 ight) = 1\cot left( - frac159pi 4 ight) = frac1 an left( - frac159pi 4 ight) = 1endarray)