Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Toán 11 tìm tập xác định của hàm số


Bản quyền thuộc về Vn
Doc.
Nghiêm cấm mọi bề ngoài sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu quý mại.

I. Tóm tắt lí thuyết của hàm con số giác cơ bản

1. Hàm số

*

Tập xác định:
*
Tập cực hiếm <-1; 1> hay
*
Hàm số là hàm tuần hoàn với chu kì
*
Hàm số
*
là hàm số lẻ yêu cầu đồ thị hàm số nhận cội tọa độ O làm trung tâm đối xứng
Hàm số đồng biến đổi trên khoảng
*
cùng nghịch trở thành trên mỗi khoảng tầm
*

2. Hàm số

*

Tập xác định:
*
Tập giá trị <-1; 1> giỏi
*
Hàm số là hàm tuần trả với chu kì
*
Hàm số
*
là hàm số chẵn nên đồ thị hàm số dấn trục Oy làm cho trục đối xứng

Xem thêm: Toán 12 Bài 3 Trang 43 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 3 Trang 43 Sgk Giải Tích 12

Hàm số
*
nghịch biến trên các khoảng
*
, đồng biến đổi trên những khoảng 
*

3. Hàm số

*

Tập xác định:
*
Tập giá trị:
*
Hàm số là hàm tuần hoàn với chu kì
*
Hàm số là hàm số lẻ
Hàm số đồng đổi mới trên mỗi khoảng tầm
*
Đồ thị dìm mỗi đường thẳng
*
là một đường tiệm cận

4. Hàm số

*

Tập xác định:
*
Tập giá trị:
*
Hàm số là hàm tuần trả với chu kì
*
Là hàm số lẻ
Hàm số nghịch thay đổi trên mỗi khoảng chừng
*
Đồ thị thừa nhận mỗi đường thẳng
*
là con đường tiệm cận

II. Phương thức tìm tập xác minh của hàm con số giác

Hàm số
*
tất cả nghĩa khi và chỉ còn khi
*
cùng
*
tồn tại
Hàm số
*
tất cả nghĩa khi còn chỉ khi
*
cùng
*
tồn tại
*
*

III. Kiếm tìm tập khẳng định và tập quý hiếm của hàm con số giác

Ví dụ 1: tìm kiếm tập xác minh của hàm số:

*