Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Diện tích bao bọc của hình nón: (S_xq = pi rl) trong số ấy (r) là nửa đường kính đáy với (l) là độ dài đường sinh của hình nón.

Bạn đang xem: Toán hình lớp 12 bài 5 trang 39

Lời giải chi tiết:

*

Giả sử (SB= l) là độ dài mặt đường sinh, (SO = h) là độ cao hình nón.

Trong tam giác vuông (SOB) ta có:

(eqalign& SB^2 = SO^2 + OB^2 cr&= h^2 + r^2 = 20^2 + 25^2 = 1025 cr & Rightarrow SB = sqrt 1025 cr) 

Diện tích xung quanh hình nón là:

(S_xq = pi rl )(= pi .25sqrt 1025 approx 2514,5left( cm^2 ight))


LG b

b) Tính thể tích của khối nón được tạo bởi vì hình nón đó.

Phương pháp giải:

Thể tích của khối nón: (V = dfrac13pi r^2h) trong những số ấy (r) là bán kính đáy cùng (h) là độ dài mặt đường cao của hình nón.

Xem thêm: Giải bài 2 trang 84 toán 12, giải bài tập 2 trang 84 sgk giải tích 12 (toán 12

Lời giải bỏ ra tiết:

Thể tích khối nón là:

(V = dfrac13pi r^2h = dfrac13pi .25^2.20)( approx 13083,3left( cm^3 ight))


LG c

c) Một thiết diện trải qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ trọng tâm của đáy mang lại mặt phẳng chứa thiết diện là (12 cm). Tính diện tích s thiết diện đó.

Phương pháp giải:

Thiết diện trải qua đỉnh của hình nón là tam giác cân. Tính diện tích tam giác cân (S = dfrac12ah).

Lời giải chi tiết:

Giả sử thiết diện (SAB) đi qua đỉnh (S) cắt đường tròn đáy tại (A) và (B). Hotline (I) là trung điểm của dây cung (AB). Từ trọng điểm (O) của đáy vẽ (OH) vuông góc cùng với (SI).

Ta gồm (left{ matrixAB ot OI hfill cr AB ot SO hfill cr ight. Rightarrow AB ot left( SOI ight) )(Rightarrow AB ot OH)

Từ kia (left{ matrixOH ot AB hfill cr OH ot đắm đuối hfill cr ight. Rightarrow OH ot left( SAB ight) )(Rightarrow OH = 12cm)

Trong tam giác vuông (SOI) ta có: (displaystyle 1 over OH^2 = 1 over OI^2 + 1 over OS^2)

(eqalign& Rightarrow 1 over OI^2 = 1 over OH^2 - 1 over OS^2 cr & = 1 over 12^2 - 1 over 20^2 = 256 over 57600 = 1 over 225 cr & Rightarrow OI = 15cm cr )

Xét tam giác vuông (OAI) ta gồm (AI^2 = OA^2 – OI^2 = 25^2 – 15^2 = 20^2)

Vậy (AI = 20cm)(Rightarrow AB = 20.2 = 40,cm)

Ta có: (SI.OH = SO.OI )(displaystyle Rightarrow say đắm = SO.OI over OH = 20.15 over 12 = 25cm)

Vậy diện tích thiết diện (SAB) là: (S_SAB = displaystyle 1 over 2SI.AB )(displaystyle= 1over225.40 = 500left( cm^2 ight))