Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 10Bộ đề thi Toán lớp 10 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo
15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 Kết nối học thức (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Với bộ 15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 năm 2024 bao gồm đáp án, tinh lọc được biên soạn bám đít nội dung sách Kết nối trí thức và học hỏi từ đề thi Toán 10 của những trường trung học phổ thông trên cả nước. Mong muốn bộ đề thi này để giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong những bài thi thân học kì 1 Toán 10.

Bạn đang xem: Toán lớp 10 giữa kì 1


15 Đề thi giữa kì 1 Toán 10 Kết nối học thức (có đáp án)

Xem thử

Chỉ tự 150k cài trọn cỗ Đề thi Toán 10 giữa kì 2 liên kết tri thức bản word có giải thuật chi tiết:

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi thân kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)


Câu 1. Cho những câu sau:

(1) Số 7 là số lẻ.

(2) câu hỏi này khó quá!

(3) cuối tuần này các bạn có thong thả không?

(4) Số 10 là một số nguyên tố.

Trong những câu trên gồm bao nhiêu câu là mệnh đề?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 2. Mệnh đề tủ định của mệnh đề “∀x ∈ ℝ, x – 2 > 5” là

A. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

B. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”;

C. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

D. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”.

Câu 3. Liệt kê các phần tử của tập phù hợp A = {n ∈ ℕ| 3

A. A = 4; 5; 6; 7; 8;

B. A = 3; 4; 5; 6; 7; 8;

C. A = 3; 4; 5; 6; 7;

D. A = 4; 5; 6; 7.


Câu 4. Xác định tập phù hợp B = 3; 6; 9; 12; 15 bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

A. B = 3n ;

B. B = n ;

C. B = {3n | n ∈ ℕ, 1

D. B = n .

Câu 5. Cho nhì tập hòa hợp A = (– ∞; – 2> cùng B = (– 3; 5>. Tra cứu mệnh đề sai.

A. A ∩ B = (– 3; – 2>;

B. A B = (– ∞; – 3);

C. A ∪ B = (– ∞; 5>;

D. B A = (– 2; 5>.

Câu 6. Cho nhì tập hợp H = n là bội của 2 và 3, K = n ∈ ℕ . Trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. K ⊂ H;

B. H ⊂ K;

C. ∃n: n ∈ H cùng n ∉ K;

D. H = K.


Câu 7. Trong những mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

A. 12 là số nguyên tố;

B. 9 là số nguyên tố;

C. 4 là số nguyên tố;

D. 5 là số nguyên tố.

Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?

A. Tam giác ABC cân thì tam giác đó gồm 2 cạnh bởi nhau;

B. Số tự nhiên a phân chia hết mang đến 6 thì a chia hết mang đến 2 với 3;

C. Nếu như tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB song song cùng với CD;

D. Trường hợp tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì A^=B^=C^=900

Câu 9. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình làm sao là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 4x2 + 3y > 4;

B. Xy + 2x

C. 32x + 23y ≥ 3;

D. X + y3

Câu 10. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y

A. (5; 1);

B. (4; 2);

C. (1; 5);

D. (1; 2).


Câu 11. Tam giác ABC có A^ = 350,B^ = 250. Cực hiếm của cos
C bằng

A. -12;

B. -2;

C. -32;

D. 12 .

Câu 12. Trong tam giác EFG, chọn mệnh đề đúng.

A. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
G;

B. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
E;

C. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
E;

D. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
G.

Câu 13. Tam giác ABC tất cả BC = 6, AC = 7, AB = 8. Nửa đường kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là

A. 215;

B. 152 ;

C. 815 ;

D. 815 .

Câu 14. Cho tam giác ABC tất cả b = 7; c = 5, cos
A = 35. Độ dài con đường cao ha của tam giác ABC là

A. 722;

B. 8;

C.83 ;

D.803.

Câu 15. Với quý giá nào của x sau đây, mệnh đề chứa biến P(x): “x2 – 5x + 4 = 0” là mệnh đề đúng?

A. 0;

B. 1;

C. 5;

D. 45.

Câu 16. Trong những hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình làm sao là hệ bất phương trình số 1 hai ẩn?

*

Câu 17. Giá trị của biểu thức S = 2 + sin2 90° + 2cos2 60° − 3tan2 45° bằng:

A. 12;

B. -12;

C. 1;

D. 3.

Câu 18. Cho tam giác ABC bao gồm BC = a, AC = b, AB = c, gồm R, r theo lần lượt là nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp, nội tiếp và hc là độ dài mặt đường cao xuất phát từ đỉnh C. Lựa chọn mệnh đề sai.

A. SABC = absin
C;

B. SABC = 12c.hc ;

C. SABC = pr;

D. SABC = abc4R.

Câu 19. Cho hệ bất phương trình :

*

Trong những điểm sau đây, điểm ko thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình là

A. O(0; 0);

B. A(2; 3);

C. B(5; 4);

D. C(−2; −2) .

Câu 20. Tam giác ABC bao gồm B^ = 60°,C^ = 45° cùng AB = 7. Tính độ lâu năm cạnh AC.

A. AC = 562;

B. AC = 762;

C. AC = 72;

D. AC = 10.

Câu 21. Cho mệnh đề: “Nếu a + b

A. A + b

B. 1 trong hai số a và b nhỏ hơn 1 là điều kiện đủ nhằm a + b

C. Từ a + b

D. Tất cả các câu trên những đúng.

Câu 22. Phần không xẩy ra gạch trên hình vẽ tiếp sau đây minh họa mang lại tập vừa lòng nào?

*

A. (0; 1);

B. (1; + ∞);

C. <1; + ∞);

D. (0; 1>.

Câu 23. Cho α với β là nhì góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức dưới đây đẳng thức nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Tung α = – tung β;

D. Cot α = cot β.

Câu 24. Cho nhị tập hợp A = 1; 2; 4; 6 và B = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Khẳng định tập CBA.

A. CBA = 1; 2; 4; 6;

B. CBA = 4; 6;

C. CBA = 3; 5; 7; 8;

D. CBA = 2; 6; 7; 8.

Câu 25. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần sơn đậm của hình vẽ nào, trong những hình vẽ sau (kể cả bờ)?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 26. Tam giác ABC có AB = 4, BC = 6, AC = 27. Điểm M thuộc đoạn BC làm thế nào để cho MC = 2MB. Tính độ nhiều năm cạnh AM.

A. AM = 42;

B. AM = 3;

C. AM = 23;

D. AM = 32.

Câu 27. Cho góc α (0°

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. Không tồn tại.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình nào tiếp sau đây được màn biểu diễn bởi nửa khía cạnh phẳng không biến thành gạch vào hình vẽ bên (kể cả đường thẳng d)?

*

A. 2x − y ≤ 2;

B. 2x − 3y ≤ 0;

C. 2x + y

D. 2x − y > 2.

Câu 29. Cho góc α (0° 13.

Giá trị của biểu thức P=sinα+3cosα2sinα-5cosα là

A. 1310;

B. -1310;

C. -1013;

D. 1013.

Câu 30. Một shop có kế hoạch nhập về hai các loại máy bơm A cùng B, giá mỗi dòng lần lượt là 1 triệu đồng và 2 triệu đồng với số vốn thuở đầu không vượt thừa 100 triệu đồng. Shop ước tính rằng tổng yêu cầu hằng tháng sẽ không vượt quá 50 máy. Trả sử vào một tháng cửa hàng cần nhập số sản phẩm bơm các loại A là x với số trang bị bơm một số loại B là y. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn x, y biểu hiện các điều kiện của việc và một nghiệm của hệ này là

*

*

*

Câu 31. Một ca nô khởi nguồn từ cảng A, đuổi theo hướng đông với vận tốc 50 km/h. Cùng lúc đó, một tàu cá, xuất phát từ A, đuổi theo hướng N30°E với vận tốc 40 km/h. Sau 3 giờ, hai tàu biện pháp nhau từng nào kilômét?

A. 135,7 km;

B. 110 km;

C. 137,5 km;

D. 237,5 km.

Câu 32. Cho bất phương trình 2x − 3y

A. Đây là bất phương trình hàng đầu hai ẩn;

B. Cặp số (5; 3) là nghiệm của bất phương trình;

C. Cặp số (9; 2) là nghiệm của bất phương trình;

D. Cặp số (9; 3) là nghiệm của bất phương trình.

Câu 33. Cho sin 15° = 6−24. Lúc ấy sin 75° = x, cos 105° = y. Giá trị của biểu thức phường = x + y là

A. 6−24 ;

B. 22;

C. 6−28;

D. 22.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là:

A. Một nửa phương diện phẳng;

B. Miền tam giác;

C. Miền tứ giác;

D. Miền ngũ giác.

Câu 35. Một doanh nghiệp nhập về 1 tấn mộc để chế tạo bàn và ghế. Biết một chiếc bàn cần 30 kg mộc và một cái ghế bắt buộc 15 kg gỗ. điện thoại tư vấn x và y lần lượt là số bàn cùng số ghế mà doanh nghiệp sản xuất. Viết bất phương trình hàng đầu hai ẩn x, y làm sao cho lượng bàn ghế mà doanh nghiệp sản xuất không vượt vượt 1 tấn gỗ ?

A. 30x + 50y

B. 30x + 50y ≤ 1 000;

C. 30x + 50y > 1 000;

D. 30x + 50y ≥ 1 000.

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhì tập phù hợp sau:

A = ≤ 3 với B = {x ∈ ℝ | – 2

a) Viết nhì tập hợp trên dưới dạng khoảng, đoạn.

b) xác định các tập hòa hợp sau: A ∪ B; A ∩ B; A B; B A.

Câu 2. Hai dòng tàu thủy M với N bí quyết nhau 500 m. Từ M và N thẳng mặt hàng với chân A của tháp đèn biển AB sống trên bờ biển, tín đồ ta thấy độ cao AB của tháp dưới một góc AMB^= 300; ANB^ = 450 .

*

Tính độ cao AB của tháp.

Câu 3. Xác định hình của tam giác ABC biết S = p(p – a) cùng với BC = a, AC = b, AB = c, S là diện tích tam giác ABC và phường là nửa chu vi tam giác.

-----HẾT-----

Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ 1

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

%

tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề. Tập

hợp và những phép toán trên tập hợp

1.1. Mệnh đề

3

4

3

6

8

11

6

1

29

1.2. Tập hợp và những phép toán trên tập hợp

3

5

3

6

1

6

2

2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình số 1 2 ẩn

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

3

5

3

6

6

1

18

2.2. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn

3

5

1

2

1*

4

3

3. Hệ thức lượng trong tam giác

3.1.Giá trị lượng giác của một góc trường đoản cú 0° cho 180°

4

7

2

4

8

6

1

43

3.2. Hệ thức lượng cơ bạn dạng trong tam giác

4

7

3

6

1*

1

7

Tổng

20

33

15

30

2

16

1

11

35

3

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ phổ biến (%)

70

30

100

Lưu ý:

- Các thắc mắc ở cấp cho độ nhận thấy và tiếp nối là các câu hỏi trắc nghiệm khả quan 4 lựa chọn, trong số ấy có tốt nhất 1 chắt lọc đúng.

- Các thắc mắc ở cấp độ vận dụng và áp dụng cao là các thắc mắc tự luận.

- Số điểm tính cho một câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được nguyên tắc trong lí giải chấm tuy vậy phải tương ứng với tỉ lệ thành phần điểm được mức sử dụng trong ma trận.

- Trong ngôn từ kiến thức:

+ (1*) Chỉ được lựa chọn một câu mức độ vận dụng ở một trong số nội dung 2.2 hoặc 3.2.

Bảng quánh tả kĩ thuật đề kiểm tra vào giữa kỳ 1

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức độ con kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, tấn công giá

Số thắc mắc theo mức độ dìm thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

1. Mệnh đề. Tập hợp

1.1.

Mệnh đề

Nhận biết:

- Biết vắt nào là 1 trong mệnh đề, mệnh đề lấp định , mệnh đề chứa biến.

- Biết kí hiệu thông dụng (") cùng kí hiệu trường thọ ($).

- hiểu rằng mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

Thông hiểu:

- Biết rước ví dụ mệnh đề, tủ định một mệnh đề, xác minh được tính đúng sai của các mệnh đề một trong những trường hợp solo giản.

- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.

- biệt lập được điều kiện cần và đk đủ, trả thiết cùng kết luận.

- Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.

3

3

0

0

1.2.

Tập hợp

Nhận biết:

- Biết cho tập hợp bằng phương pháp liệt kê các phần tử của tập phù hợp hoặc chỉ ra đặc điểm đặc trưng của các thành phần của tập hợp.

Thông hiểu:

- Biết biểu diễn những khoảng, đoạn trên trục số.

- gọi được có mang tập hợp, tập thích hợp con, tập hợp bởi nhau.

- Hiểu những phép toán giao của nhì tập hợp, đúng theo của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- thực hiện đúng các kí hiệu Î, Ï, Ì, É, Æ, AB, CEA.

- phát âm được những kí hiệu ℕ*, ℕ, ℤ, ℚ, ℝ và mối quan hệ giữa các tập thích hợp đó.

- đọc đúng những kí hiệu (a; b); ; (a; b>; ; (a; +¥);

Vận dụng:

- tiến hành được những phép toán mang giao của hai tập hợp, phù hợp của hai tập hợp, hiệu của của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- Biết sử dụng biểu vật Ven để trình diễn giao của hai tập hợp, vừa lòng của nhị tập hợp.

3

3

1

0

2

2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

2.1.

Bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết khái niệm Bất phương trình số 1 2 ẩn

- Biết khẳng định miền nghiệm của một bất phương trình số 1 2 ẩn cùng bề mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết màn trình diễn miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất 2 ẩn cùng bề mặt phẳng tọa độ.

3

3

0

0

2.2.

Hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết tư tưởng hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Biết xác định miền nghiệm của một hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn cùng bề mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết search miền nghiệm của một hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn cùng bề mặt phẳng tọa độ.

- Biết áp dụng miền nghiệm nhằm giải việc thực tế, tìm GTLN, GTNN

3

1

1*

0

3

3. Hệ thức lượng vào tam giác

3.1.

Giá trị lượng giác của một góc tự 0° mang đến 180°

Nhận biết:

- Biết được giá trị lượng giác của 1 góc.

- tìm kiếm được các quý hiếm lượng giác của một góc.

- cố được mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của 2 góc bù nhau

Thông hiểu:

- Biết sử dụng kỹ năng và kiến thức đã học để chứng tỏ 1 đẳng thức lượng giác.

- Tính giá tốt trị của những biểu thức liên quan.

4

2

0

0

3.2.

Hệ thức lượng cơ bạn dạng trong tam giác

Nhận biết: cầm được:

- Định lý côsin

- Định lý sin trong tam giác.

- những công thức tính diện tích tam giác.

Thông hiểu:

- Tính góc từ bí quyết của định lý côsin và định lý sin trong tam giác.

- Suy ra được công thức tính nửa đường kính đường tròn nội và ngoại tiếp, con đường cao của tam giác từ phương pháp tính diện tích.

Vận dụng: Giải các bài toán thực tế: tìm độ dài của chiếc cây, của ngọn núi…

Vận dụng cao: Chứng minh các đẳng thức tương quan đến góc, cạnh, trung tuyến của 1 tam giác; thừa nhận dạng tam giác khi biết 1 đẳng thức gồm liên quan.

4

3

1*

1

Tổng

20

15

2

1

Trắc nghiệm : (7 điểm) 35 câu phụ thuộc bảng đặc tả.

Tự luận (3 điểm)

Câu 1: bài toán các phép toán bên trên tập hợp.

Câu 2: Giải bài toán thực tiễn liên quan mang lại nội dung kiến thức 2.2 hoặc 3.2

Câu 3: chứng tỏ các đẳng thức tương quan đến góc, cạnh, trung tuyến của một tam giác; dìm dạng tam giác lúc biết 1 đẳng thức bao gồm liên quan.

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi giữa kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phân phát biểu nào không phải là mệnh đề?

A. 2 là số nguyên âm;

B. Các bạn có say mê học môn Toán không?;

C. 13 là số nguyên tố;

D. Số 15 phân tách hết mang lại 2.

Câu 2. Trong các tập vừa lòng sau, tập phù hợp nào là bé của tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5?

A. A1 = 1; 6;

B. A2 = 0; 1; 3;

C. A3 = 4; 5;

D. A4 = 0.

Câu 3.Cho những tập hợp A = {x ∈ ℝ | – 5 ≤ x A. A ∪ B = <– 5; 1);

B. A ∪ B = <– 5; 3>;

C. A ∪ B = (– 3; 1);

D. A ∪ B = (– 3; 3>.

Câu 4.Nửa phương diện phẳng không xẩy ra gạch chéo cánh ở hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào trong những bất phương trình sau?

*

A. X + 2y > 1;

B. 2x + y > 1;

C. 2x + y

D. 2x – y > 1.

Câu 5. Trong những cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình:

*

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (– 1; 1);

D. (– 1; – 1).

Câu 6.Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Sin (180° – α) = – sin α;

B. Cos (180° – α) = – cos α;

C. Tan (180° – α) = tung α;

D. Cot (180° – α) = cot α);

Câu 7. Tam giác ABC có BC = 1, AC = 3,C^=600. Tính độ lâu năm cạnh AB.

A. 13;

B. 462;

C. 342;

D. 7.

Câu 8. cho hai mệnh đề P: “x là số chẵn” cùng Q: “x phân tách hết mang đến 2”.

Phát biểu mệnh đề p kéo theo Q.

A. Hoặc x là số chẵn hoặc x phân chia hết cho 2;

B. Giả dụ x là số chẵn thì x phân tách hết đến 2;

C. Giả dụ x chia hết đến 2 thì x là số chẵn;

D. X là số chẵn cùng x chia hết đến 2.

Câu 9. Trong các cặp số sau đây: (– 5; 0); (– 2; 1); (– 1; 3); (– 7; 0). Bao gồm bao nhiêu cặp số là nghiệm của bất phương trình x – 4y + 5 ≥ 0?

A. 0;

B. 1;

C. 3;

D. 4.

Câu 10. Giá trị của biểu thức phường = sin30°.cos15° + sin150°.cos165° là

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. 0,5.

Câu 11. Mệnh đề lấp định của mệnh đề P: “∃x, x2 + 2x + 3 là số bao gồm phương” là:

A. ∀x, x2 + 2x + 3 không là số chủ yếu phương;

B. ∃x, x2 + 2x + 3 là số nguyên tố;

C. ∀x, x2 + 2x + 3 là vừa lòng số;

D. ∃x, x2 + 2x + 3 là số thực.

Câu 12. Bất phương trình làm sao sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. 2x2 + 1 ≥ y + 2x2;

B. 2x – 6y + 5

C. 4x2

D. 2x3 + 1 ≥ y + 2x2.

Câu 13. Cho tam giác ABC với độ dài 3 cạnh BC, AC, AB theo lần lượt là a, b, c. Xác minh nào sau đây đúng?

A. A2 = b2 + c2 + 2bcsin
A;

B. A2 = b2 + c2 – 2bccos
A;

C. A2 = b2 + c2 – 2acsin
A;

D. A2 = b2 + c2 + 2abcos
A.

Câu 14. Cho tập thích hợp D = x ∈ ℕ* .

Viết lại tập đúng theo D bên dưới dạng liệt kê các bộ phận của tập thích hợp đó.

A. D = 0; 1; 2;

B. D = 2; 3;

C. D = 0; 2; 3;

D. D = 1; 2.

Câu 15. Hệ làm sao là hệ bất phương trình số 1 hai ẩn trong những hệ sau?

*

Câu 16. Cho tam giác ABC cùng với độ nhiều năm 3 cạnh BC, AC, AB lần lượt là a, b, c. S là diện tích và p. Là nửa chu vi tam giác. R là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp và r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác. Cách làm nào dưới đây sai?

A. S = abc4R;

B. S = lăng xê ;

C. S = p(p+a)(p+b)(p+c);

D. S = 12bc.sin
A

Câu 17. Cho A^=450, chọn câu trả lời SAI trong những đáp án dưới đây?

A. Sin A = 32;

B. Cos A = 22;

C. Tan A = 1;

D. Cot A = 1.

Câu 18. Cặp số nào sau đó là một nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) – y + 3 ?

A. (–3; 0);

B. (3; 1);

C. (2; 1);

D. (0; 0).

Câu 19. Cho tập thích hợp B gồm những số trường đoản cú nhiên nhỏ nhiều hơn 20 và phân tách hết mang đến 4.

Viết tập hợp trên dưới dạng chỉ ra đặc điểm đặc trưng cho các thành phần của tập đúng theo đó.

A. B = x ∈ ℤ ;

B. B = {x ∈ ℤ | x

C. B = x ∈ ℕ ;

D. B = {x ∈ ℕ | x

Câu 20. Cho tam giác ABC biết sin
Bsin
C=3 cùng AB = 22. Tính AC.

A. 22;

B. 23;

C. 26;

D. 25.

Câu 21. Cho tập đúng theo K = <1 ; 7) (– 3 ; 5). Xác định nào sau đây đúng ?

A. K = <1; 7);

B. K = (– 3; 7);

C. K = <1; 5);

D. K = <5; 7).

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần màu trắng được màn trình diễn trong hình mẫu vẽ nào dưới dây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho nhì nửa khoảng chừng M = (0; 2>, N = <1; 4). Kiếm tìm E = Cℝ(M ∩ N).

A. E = (0; 4);

B. E = <1; 2>;

C. E = (– ∞; 1) ∪ (2; +∞);

D. E = (– ∞; 0> ∪ <4; +∞).

Câu 24. Cho mệnh đề: “Nếu tứ giác là 1 trong những hình thoi thì tứ giác kia nội tiếp được một mặt đường tròn”.

Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là:

A. “Tứ giác là 1 trong những hình thoi khi và chỉ khi tứ giác kia nội tiếp được trong một mặt đường tròn”;

B. “Một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn khi còn chỉ khi tứ giác sẽ là hình thoi”;

C. “Nếu một tứ giác nội tiếp được vào một đường tròn thì tứ giác đó là hình thoi”;

D. “Tứ giác là một trong những hình thoi kéo theo tứ giác đó nội tiếp được vào một mặt đường tròn”.

Câu 25. Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 8 với A^=300. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 26. Cho góc α thỏa mãn nhu cầu cos2α=16. Xác định nào sau đấy là đúng?

A. 1 + cot2α = 6;

B. 1 + cot2α = 5;

C. 1 + tan2α = 5;

D. 1 + tan2α = 6.

Câu 27. Cho định lý sau: “Nếu nhì tam giác đều nhau thì hai tam giác đó đồng dạng”.

Phát biểu định lý xấp xỉ dạng điều kiện cần.

A. Nhì tam giác đều nhau kéo theo nhị tam giác kia đồng dạng;

B. Hai tam giác cân nhau là đk cần để hai tam giác kia đồng dạng;

C. Hai tam giác đồng dạng là đk cần nhằm hai tam giác đó bởi nhau;

D. Nhì tam giác bằng nhau tương tự với nhì tam giác đó đồng dạng.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình x – 3y + 3 > 0 là:

A. Nửa khía cạnh phẳng bờ là mặt đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, không cất gốc tọa độ O;

B. Nửa khía cạnh phẳng bờ là mặt đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không kể bờ), không đựng gốc tọa độ O;

C. Nửa khía cạnh phẳng bờ là con đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, chứa gốc tọa độ O;

D. Nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không nhắc bờ), chứa gốc tọa độ O.

Câu 29. Cho các mệnh đề dưới đây:

(1) 24 là số nguyên tố.

(2) Phương trình x2 – 5x + 9 = 0 bao gồm 2 nghiệm thực phân biệt.

Xem thêm: Giải Sbt Toán 11 Sbt Cánh Diều, Giải Sbt Toán 11 Cánh Diều

(3) Phương trình x2 + 1 = 0 bao gồm 2 nghiệm thực phân biệt.

(4) gần như số nguyên lẻ đều không phân tách hết đến 2.

Trong những mệnh đề trên, bao gồm bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 30. Bạn Vân có tối nhiều 120 phút nhằm trồng rau trong vườn. Biết bao gồm hai một số loại rau là rau cải cùng rau muống, một cây rau cải trồng mất 5 phút, một cây rau muống trồng mất 7 phút. điện thoại tư vấn số cây rau củ cải bạn Vân trồng được là x cây, số cây rau muống bạn Vân trồng được là y cây. Các bất phương trình tế bào tả điều kiện của việc là:

A. 7x + 5y ≥ 120; x > 0; y > 0;

B. 5x + 7y ≤ 120; x ≥ 0; y ≥ 0;

C. 7x + 5y > 120; x > 0; y > 0;

D. 7x + 5y 0.

Câu 31. Cho tam giác ABC. Xét vệt của biểu thức phường = cos A2. Sin B?

A. Phường > 0;

B. P.

C. Phường = 0;

D. Một công dụng khác.

Câu 32. Để khẳng định chiều cao của một tòa tháp mà không yêu cầu lên đỉnh của tand nhà người ta có tác dụng như sau: đặt giác kế trực tiếp đứng biện pháp chân tháp một khoảng tầm AB = 55 m, độ cao của giác kế là OA = 2 m.

Quay thanh giác kế làm thế nào để cho khi nhìn theo thanh ta nhìn thấy đỉnh C của tháp. Đọc trên giác kế số đo góc COD^=600.

*

Chiều cao của ngọn túa gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?

A. 87 m;

B. 90 m;

C. 97 m;

D. 100 m.

Câu 33. Cho góc α cùng với 0° tanα=-22.

A. 13;

B. 223;

C. 13;

D. 23.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
cất điểm nào trong những điểm tiếp sau đây ?

A. (1; 15);

B. (7; 8);

C. (9; 11);

D. (1; 2).

Câu 35. Cho tam giác ABC tất cả AB = 5 , A^=300, B^=750. Tính diện tích tam giác ABC.

A. 52;

B. 4;

C. 254;

D. 5.

II. Từ bỏ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhì tập hòa hợp A = (0; 3), B = (2; 4). Khẳng định các tập đúng theo A ∪ B, A ∩ B, A B và CℝA.

Câu 2. Một phân xưởng bao gồm hai máy đặc chủng loại 1 và các loại 2 chế tạo hai loại sản phẩm kí hiệu là A với B. Một tấn thành phầm loại A lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B lãi 1,6 triệu đồng. Hy vọng sản xuất một tấn thành phầm loại A nên dùng trang bị loại 1 trong các 3 giờ và máy một số loại 2 trong một giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B đề nghị dùng thiết bị loại một trong các 1 giờ và máy một số loại 2 trong một giờ. Máy loại 1 làm cho việc không thực sự 6 giờ đồng hồ một ngày, máy các loại 2 có tác dụng việc không thực sự 4 tiếng 1 ngày. Hỏi bắt buộc sản xuất bao nhiêu tấn sản phẩm loại A và các loại B để số tiền lãi nhưng phân xưởng này rất có thể thu được vào một ngày là lớn nhất?

Câu 3. Cho tam giác ABC. Chứng tỏ rằng:

sin A = sin B . Cos C + sin C . Cos B.

-----HẾT----

Sở giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong những câu sau, tất cả bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 6x + 1 > 3.

b) Phương trình x2 + 3x – 1 = 0 bao gồm nghiệm.

c) ∀x ∈ ℝ, 5x > 1.

d) Năm 2018 là năm nhuận.

e) bây giờ thời tiết đẹp mắt quá!

A. 4;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 2. Cho hai tập hòa hợp A = (1; 4> với B = (2; 5>. Khẳng định tập hòa hợp A ∩ B.

A. (1; 2);

B. (2; 4);

C. (2; 4>;

D. <2; 4).

Câu 3. Tìm mệnh đề đậy định của mệnh đề sau: “Mọi con voi đều phân vân bay”.

A. Nhỏ voi nào cũng biết bay;

B. Chỉ có một nhỏ voi biết bay;

C. Chỉ bao gồm một nhỏ voi phân vân bay;

D.Có ít nhất một nhỏ voi biết bay.

Câu 4. trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức như thế nào đúng?

A. Sin150o=-32;

B. Cos150o=32;

C. Tan1500=-13;

D. Cot1500=3.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đấy là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x2 + 3y > 0;

B. X2 + y2

C. X + y2 ≥ 0;

D. X + y ≥ 0.

Câu 6. mang đến tam giác ABC cóa2 + b2 – c2 > 0. Khi đó:

A. Góc C > 90°;

B. Góc C

C. Góc C = 90°;

D. Ko thể tóm lại được gì về góc C.

Câu 7. đến hệ bất phương trình:

*

Trong các điểm sau, điểm làm sao thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. M(0; 1);

B. N(– 1; 1);

C. P(1; 3);

D. Q(– 1; 0).

Câu 8. Tập hợp A = <0; 2> là tập bé của tập thích hợp nào dưới đây?

A. (0; 3);

B. (– 2; 1);

C. (– 1; 2>;

D. (– 1; 1).

Câu 9. trong số cặp số sau đây, cặp nào ko thuộc nghiệm của bất phương trình: x – 4y + 5 > 0.

A. (– 5; 0);

B. (– 2; 1);

C. (0; 0);

D. (1; – 3).

Câu 10. Cho △ABC cùng với a = 17,4; B^= 44°33"; C^= 64°. Cạnh b bởi bao nhiêu ?

A. 16,5;

B. 12,9;

C. 15,6;

D. 22,1.

Câu 11. Cho góc α tù. Điều xác định nào sau đây là đúng?

A. Sin α

B. Cos α > 0;

C. Rã α > 0;

D. Cot α

Câu 12. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần sơn đậm trong hình mẫu vẽ của hình vẽ nào, trong những hình vẽ sau?

A.

*
;

B.

*
;

C.

*
;

D.

*
.

Câu13. mang lại tập phù hợp E = x ∈ ℤ, . Tập phù hợp E được viết dưới dạng liệt kê các thành phần là

A. E = – 2; – 1; 1; 2;

B. E = – 1; 0; 1;

C. E = 0; 1; 2;

D. E = – 2; – 1; 0; 1; 2.

Câu 14. Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến?

A. 18 là số chủ yếu phương;

B. Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau;

C. (x2 + x) ⁝ 5, x ∈ ℕ;

D. 9 là số nguyên tố.

Câu 15. Cho tập hòa hợp A = <– 5; 3). Tập CℝA là

A. -∞;-5;

B. 5;+∞ ;

C. <3;+∞);

D. -∞,-5)∪<3;+∞.

Câu 16. mang lại DABC vuông trên A, góc B bằng 30°. Xác định nào sau đấy là sai?

A. Cos
B=13;

B. Sin
C=32;

C. Cos
C=12;

D. Sin
B=12.

Câu 17. Tam giác ABC bao gồm a = 8, c = 3, B^= 60°. Độ dài cạnh b bằng bao nhiêu ?

A. 49;

B. 97;

C. 7;

D. 61.

Câu 18. Điểm M(0; – 3) ở trong miền nghiệm của hệ bất phương trình làm sao sau đây?

*

Câu19. cho phương trình ax + b = 0. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. Nếu như phương trình gồm nghiệm thì a ≠ 0;

B. Ví như phương trình bao gồm nghiệm thì b ≠ 0;

C. Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0;

D. Giả dụ phương trình vô nghiệm thì b = 0.

Câu 20. Cho tập A=(-∞;-3>;B=(2;+∞);C=(0;4) . Lúc đó (A∪B)∩C là

A.x∈R|2≤x≤4 ;

B. X∈R|2x≤4;

C. X∈R|2x4;

D. X∈R|2≤x4.

Câu 21. Một tam giác có ba cạnh là 13, 14, 15. Diện tích s tam giác bởi bao nhiêu ?

A. 84;

B. 84;

C. 42;

D. 168.

Câu 22. Trong các xác định sau, xác minh nào sai?

A. Cos 60° = sin 30°;

B. Cos 60° = sin 120°;

C. Cos 30° = sin 120°;

D. Sin 60° = – cos 120°.

Câu 23. Cặp số (2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

A. 2x – 3y – 1 > 0;

B. X – y

C. 4x > 3y;

D. X – 3y + 7

Câu 24. tìm mệnh đề sai.

A. Hình thang ABCD nội tiếp mặt đường tròn (O) ⇔ ABCD là hình thang cân;

B. 63 phân chia hết cho 7 ⇒ Hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc;

C. Tam giác ABC vuông tại C ⇔ AB2 = AC2 + BC2;

D. 10 phân tách hết cho 5 ⇒ hình vuông vắn có nhị đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau.

Câu 25. Trong các tập phù hợp sau, tập phù hợp nào là tập hòa hợp rỗng?

A. X∈R|x2-4x+3=0;

B. X∈R|6x2-7x+1=0;

C. X∈R|x2-4x+2=0;

D. X∈Z|x1.

Câu 26.Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề đảosai?

A. Tam giác ABC cân thì tam giác gồm hai cạnh bởi nhau;

B. Số thực a chia hết đến 6 thì a chia hết mang đến 2 cùng 3;

C. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB tuy vậy song với CD;

D. Tứ giác
ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác có cha góc vuông.

Câu 27. Cho biết cos=-23. Tính quý giá của biểu thức E=cotα+3tanα2cotα+tanα?

A. -1913;

B. 1913;

C. 2513;

D. -2513.

Câu 28. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần ko tô đậm của mẫu vẽ nào trong những hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 29. Tam giác với bố cạnh là 5; 12; 13 có nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

A. 2;

B. 22;

C. 23;

D. 3.

Câu 30.Cho bất phương trình 2x + 3y – 6 ≤ 0 (1). Chọn xác minh đúng vào các khẳng định sau:

A. Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất;

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm;

C. Bất phương trình (1) luôn luôn có vô số nghiệm;

D. Bất phương trình (1) có tập nghiệm là ℝ.

Câu 31. Trong các hệ thức sau hệ thức như thế nào đúng?

A. Sin2α+cos2α=1;

B. Sin2α+cos2α2=1;

C. Sinα2+cosα2=1;

D. Sin22α+cos22α=1.

Câu 32. Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x – 1) + 4(y – 2)

A. (0; 0);

B. (– 4; 2);

C. (– 2; 2);

D. (– 5; 3).

Câu 33. Tam giác ABC tất cả a = 6; b = 42; c = 2. M là điểm trên cạnh BC thế nào cho BM = 3. Độ nhiều năm đoạn AM bởi bao nhiêu ?

A. 9;

B. 9;

C. 3;

D. 12108.

Câu 34. Giá trị nhỏ nhất Fmin của biểu thức F(x; y) = y – x trên miền xác minh bởi hệ

*

A. Fmin = 1;

B. Fmin = 2;

C. Fmin = 3;

D. Fmin = 4.

Câu 35. Hai dòng tàu thuỷ cùng khởi nguồn từ vị trí A, đi thẳng theo nhị hướng sản xuất với nhau một góc 60°. Tàu đầu tiên chạy với tốc độ 30 km/h, tàu sản phẩm công nghệ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ hai tàu giải pháp nhau từng nào km?

A. 13;

B. 1513;

C. 1013;

D. 15.

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho A = <– 3; 5) ∩ <0; 6), B = (– ∞; 3> ∪ (2; 8>.

a) xác định A, B.

b) gồm bao nhiêu số nguyên dương n vừa lòng “n thuộc tập B cùng n không thuộc tập A”.

Câu 2. Một nhà máy sản xuất sản xuất, thực hiện ba một số loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và thành phầm B vào một quy trình sản xuất. Để sản xuất một tấn thành phầm A lãi 4 triệu đ người ta sử dụng máy I trong một giờ, lắp thêm II trong 2 giờ và trang bị III trong 3 giờ. Để chế tạo ra một tấn thành phầm B lãi được 3 triệu đ người ta thực hiện máy I trong 6 giờ, thứ II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Hiểu được máy I chỉ chuyển động không thừa 36 giờ, trang bị hai chuyển động không vượt 23 giờ với máy III vận động không thừa 27 giờ. Hãy đồ mưu hoạch cấp dưỡng cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.

Câu 3. Cho a2, b2, c2 là độ dài những cạnh của một tam giác như thế nào đó cùng a, b, c là độ dài những cạnh của tam giác ABC. Khi đó, tam giác ABC là tam giác gì?

-----HẾT------

Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào chưa hẳn mệnh đề?

A.8 là số chủ yếu phương;

B.2 là số chẵn;

C.Buồn ngủ quá!

D. Hình thoi có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

Câu 2. Tam giác ABC có bán kính đường tròn nước ngoài tiếp bằng R. Tìm kiếm mệnh đề sai trong số mệnh đề sau?

A. Asin
A=2R;

B. B=a.sin
Bsin
A;

C. C = 2Rsin(A + B);

D. B = Rsin
A

Câu 3. mang đến tập A = 0; 1. Tập A bao gồm bao nhiêu tập con?

A. 3;

B. 6;

C. 4;

D. 2.

Câu 4. Điểm A(– 1; 3) là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. – 3x + 2y – 4 > 0;

B. X + 3y

C. 3x – y > 0;

D. 2x – y + 4 > 0.

Câu 5. Với quý hiếm nào của x mệnh đề chứa đổi thay P(x): 2x2 – 1

A. 1;

B. 5;

C. 0;

D. 45.

Câu 6. Cho α với β là hai góc khác biệt và bù nhau, trong những đẳng thức tiếp sau đây đẳng thức như thế nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Tan α = – rã β;

D. Cot α = cot β.

Câu 7. Hệ nào dưới đây là hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

*

Câu 8. Giá trị của sin 60° + cos 30° bằng bao nhiêu?

A. 32 ;

B. 3;

C. 33;

D. 1.

Câu9. cho tập vừa lòng A = <3; 7). Nên chọn đáp án đúng.

A. A = {x ∈ ℝ | 3

B. A = {x ∈ ℝ | 3 ≤ x

C. A = {x ∈ ℝ | 3

D. A = x ∈ ℝ .

Câu 10. Phần tô đậm trong hình vẽ sau, màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

*

A. 2x – y

B. 2x – y > 3;

C. X – 2y

D. X – 2y > 3.

Câu 11. Cho tam giác ABC vừa ý hệ thức b + c = 2a. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng ?

A. Cos B + cos C = 2cos A;

B. Sin B + sin C = 2sin A;

C. Sin B + sin C = 12sin
A;

D. Sin B + cos C = 2sin A.

Câu 12. Cho A = <0; 5>, B = (– ∞; 2). Trình diễn trên trục số của tập hòa hợp Cℝ(A ∩ B) là hình nào?

*

Câu 13. mang đến 0° cos=-23 . Tính chảy α.

A. 54 ;

B. -52 ;

C. 52 ;

D. -52 .

Câu 14. mang lại hệ bất phương trình

*
. Trong các điểm sau, điểm làm sao thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. O(0; 0);

B. M(1; 0);

C. N(0; – 2);

D. P(0; 2).

Câu 15. Độ dài trung tuyến mc ứng cùng với cạnh c của DABC bởi biểu thức nào dưới đây

A. B2+a22-24 ;

B. B2+a22+c24;

C. 122b2+a2-c2 ;

D. B2+a2-c24 .

Câu 16. Cho A là tập hợp các hình tứ giác; B là tập hợp những hình bình hành; C là tập hợp các hình thoi; D là tập hợp các hình vuông. Vào các khẳng định sau xác minh nào sai?

(I) C ⊂ B ⊂ A;

(II) C ⊂ D ⊂ A;

(III) D ⊂ B ⊂ A.

A. (I);

B. (II);

C. (III);

D. (I) cùng (III).

Câu 17. Tam giác ABC gồm a = 16,8; B^= 56°13"; C^= 71°. Cạnh c bằng bao nhiêu?

A. 29,9;

B. 14,1;

C. 17,5;

D. 19,9.

Câu 18. Phủ định của mệnh đề "∃x∈R:x20" là

A. ∀x∈R:x2≤0;

B. ∃x∈R:x2≤0;

C. ∀x∈R:x20;

D. ∀x∈R:x2≥0.

Câu 19. Cho biết cot α = 5. Tính giá trị của E = 2 cos2 α + 5 sin α cos α + 1?

A. 1026;

B. 10026;

C. 5026;

D. 10126.

Câu 20. Miền nghiệm của bất phương trình – x + 2 + 2(y – 2)

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (4; 2);

D. (1; – 1).

Câu 21. Mệnh đề nào sau đây sai?

A.ℝ(-∞;3>=3;+∞ ;

B. <-2;4)∪<4;+∞)=<-2;+∞);

C. <1;7>∩7;10=∅;

D. <1;5>;7)=<-1;0.

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong số hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho tam giác ABC tán thành : b2 + c2 – a2 = 3bc. Khi đó :

A. A^= 30°;

B. A^= 45°;

C. A^= 60°;

D. A^= 75°.

Câu24. Viết tập vừa lòng A = x ∈ ℕ, (x2 – 5x + 6)(x – 1)(x + 3) = 0 bằng cách liệt kê những phần tử:

A. A = 1; 2; 3;

B. A = – 1; 1; 2; 3;

C. A = – 3; 1; 2; 3;

D. A = – 3; – 1; 1; 2; 3.

Câu 25. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Tam giác ABC là tam giác số đông ⇔ Tam giác ABC cân;

B. Tam giác ABC là tam giác hồ hết ⇔ Tam giác ABC có bố góc bởi nhau;

C. Tam giác ABC là tam giác số đông ⇔ Tam giác ABC có cha cạnh bằng nhau;

D. Tam giác ABC là tam giác phần đông ⇔ Tam giác ABC cân và có một góc bởi 60°.

Câu 26. Một tam giác có cha cạnh là 26, 28, 30. Bán kính đường tròn nội tiếp là:

A. 16;

B. 8;

C. 4;

D. 42.

Câu 27. Bất phương trình như thế nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x2 + y – 3

B. 5x + 3y2

C. 32x + 9y ≤ 42;

D. X2 + xy – 4y

Câu 28. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

A. Sin 0° + cos 0° = 1;

B. Sin 90° + cos 90° = 1;

C. Sin 180° + cos 180° = – 1;

D. Sin 60° + cos 60° = 3+12.

Câu 29. Cho mệnh đề: “Nếu a là số tự nhiên thì a là số hữu tỉ không âm”. Phát biểu mệnh đề hòn đảo và xét tính trắng đen của mệnh đề này.

A. “Nếu a là số hữu tỉ ko âm thì a là số từ bỏ nhiên”, đó là mệnh đề sai;

B. “Nếu a là số hữu tỉ không âm thì a là số tự nhiên”, đấy là mệnh đề đúng;

C. “Nếu a là số tự nhiên và thoải mái không âm thì a là số hữu tỉ”, đó là mệnh đề sai;

D. “Nếu a là số hữu tỉ thì a là số tự nhiên và thoải mái không âm”, đó là mệnh đề đúng.

Câu 30. Cho hai góc nhọn α với β (α

A. Cos α

B. Sin α

C. Tung α + tan β > 0;

D. Cot α > cot β;

Câu 31. giá trị lớn nhất Fmax của biểu thức F(x; y) = x + 2y bên trên miền xác minh bởi hệ

*

A. Fmax = 6;

B. Fmax = 8;

C. Fmax = 10;

D. Fmax = 12.

Câu 32. Khoảng bí quyết từ A cho B bắt buộc đo thẳng được bởi phải qua 1 đầm lầy. Người ta xác minh được một điểm C mà lại từ đó có thể nhìn được A với B dưới một góc 78°24". Biết CA = 250 m, CB = 120 m. Khoảng cách AB bởi bao nhiêu ?

A. 266 m;

B. 255 m;

C. 166 m;

D. 298 m.

Câu 33. Cho bất phương trình x + y

A. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: x + y = 5 cất gốc tọa độ;

B. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: x + y = 5 không cất gốc tọa độ;

C. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: x + y = – 5 chứa gốc tọa độ;

D. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa khía cạnh phẳng bờ d: x + y = – 5 không cất gốc tọa độ.

Câu 34. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Với mọi số thực x, trường hợp x 2 > 9;

B. Với tất cả số thực x, nếu x2

C. Với mọi số thực x, nếu x 2

D. Với đa số số thực x, nếu x2 > 9 thì x > – 3.

Câu 35. Điểm nào sau đây không ở trong miền nghiệm của bất phương trình 2x – 3y > 15?

A. (1; – 5);

B. (2; – 5);

C. (3; – 3);

D. (10; 1).

II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1. Cho 2 tập thích hợp A = (– 1; 4), B = (m – 1; 2m + 1>.

a) lúc m = 2, hãy tìm kiếm A ∪ B, A ∩ B.

b) Tìm tất cả các cực hiếm thực của tham số m nhằm B ⊂ A.

Câu 2. Để đo chiều cao của tháp gồm đỉnh A, chân tháp là B, tín đồ ta đứng bên dưới mặt đất quan gần kề ở hai điểm C và D làm thế nào cho B, C, D thẳng mặt hàng (như hình vẽ).

*

Qua đo đạc, ta nhận đư