Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Toán lớp 11 trang 46

Xét tính tăng, giảm của dãy số (left( u_n right)), biết:a) (u_n = 2n - 1);b) (u_n = - 3n + 2);c) (u_n = left( - 1 right)^n - 1n^2)


Đề bài

Xét tính tăng, sút của hàng số (left( u_n ight)), biết:

a) (u_n = 2n - 1);

b) (u_n = - 3n + 2);

c) (u_n = fracleft( - 1 ight)^n - 12^n)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Dãy số (left( u_n ight)) được điện thoại tư vấn là hàng số tăng giả dụ ta có (u_n + 1 > u_n,;)với hầu như (n in N^*).

Dãy số (left( u_n ight)) được call là hàng số sút nếu ta gồm (u_n + 1 0 Rightarrow u_n + 1 > u_n,;forall ;n in N^*)

Vậy (left( u_n ight)) là hàng số tăng.

b) Ta có: (u_n + 1 - u_n = <- 3left( n + 1 ight) + 2> - (3n + 2) = - 3left( n + 1 ight) + 2 + 3n - 2 = - 3

c, Ta có:

(eginarraylu_1 = frac( - 1)^1 - 12^1 = frac12 > 0\u_2 = frac( - 1)^2 - 12^2 = - frac14 0\u_4 = frac( - 1)^4 - 12^4 = - frac116

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Xem thêm: Giải toán 12 on tập cuối năm hình học 12, ôn tập cuối năm, giải toán 12 nâng cao ôn tập cuối năm

Bài tiếp sau
*Tham Gia Group giành cho 2K8 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*