a) với (h e 0,) thay đổi hiệu (sin left( x + h ight) - sin x) thành tích.

Bạn đang xem: Toán lớp 11 trang 92

b) áp dụng công thức số lượng giới hạn (mathop lim limits_h o 0 fracsin hh = 1) và hiệu quả của câu a, tính đạo hàm của hàm số y = sin x tại điểm x bởi định nghĩa.

Phương pháp giải:

- công thức lượng giác (sin a - sin b = 2cos fraca + b2.sin fraca - b2)

- (f"left( x_0 ight) = mathop lim limits_x o x_0 fracfleft( x ight) - fleft( x_0 ight)x - x_0) ví như tồn tại số lượng giới hạn hữu hạn (mathop lim limits_x o x_0 fracfleft( x ight) - fleft( x_0 ight)x - x_0)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (sin left( x + h ight) - sin x = 2cos frac2x + h2.sin frach2)

b) với (x_0) bất kì, ta có:

(eginarraylf"left( x_0 ight) = mathop lim limits_x o x_0 fracfleft( x ight) - fleft( x_0 ight)x - x_0 = mathop lim limits_x o x_0 fracsin x - sin x_0x - x_0\ = mathop lim limits_x o x_0 frac2cos fracx + x_02.sin fracx - x_02x - x_0 = mathop lim limits_x o x_0 fracsin fracx - x_02fracx - x_02.mathop lim limits_x o x_0 cos fracx + x_02 = cos x_0endarray)

Vậy hàm số y = sin x  có đạo hàm là hàm số (y" = cos x)


LT 3


Video lí giải giải


a) bằng phương pháp viết (y = an x = fracsin xcos x,,,left( x e fracpi 2 + kpi ,k in mathbbZ ight),) tính đạo hàm của hàm số (y = an x.)

b) sử dụng đẳng thức (cot x = an left( fracpi 2 - x ight)) cùng với (x e kpi left( k in mathbbZ ight),) tính đạo hàm của hàm số (y = cot x.)

Phương pháp giải:

- áp dụng công thức (left( sin x ight)" = cos x,left( cos x ight)" = - sin x)

- áp dụng quy tắc (left( fracuv ight)^, = fracu"v - uv"v^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (y" = left( an x ight)" = left( fracsin xcos x ight)^, = fracleft( sin x ight)".cos x - sin x.left( cos x ight)"cos ^2x = fraccos ^2x + sin ^2xcos ^2x = frac1cos ^2x)

b) (left( cot x ight)" = left< an left( fracpi 2 - x ight) ight>^, = frac - 1cos ^2left( fracpi 2 - x ight) = - frac1sin ^2x) (dựa vào ý a)


LT 5


Video khuyên bảo giải


Tính đạo hàm của hàm số (y = 2 an ^2x + 3cot left( fracpi 3 - 2x ight).)

Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết (eginarraylleft( an x ight)" = frac1cos ^2x;\left( cot u ight)" = - fracu"sin ^2uendarray)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayly" = 2left( an ^2x ight)" + 3left< cot left( fracpi 3 - 2x ight) ight>" = 2.2 an x.left( an x ight)" + 3.frac - left( fracpi 3 - 2x ight)"sin ^2left( fracpi 3 - 2x ight)\ = 4 an x.frac1cos ^2x + frac6sin ^2left( fracpi 3 - 2x ight)endarray)


VD 1


Video lý giải giải


Một vật vận động có phương trình (sleft( t ight) = 4cos left( 2pi t - fracpi 8 ight)left( m ight),) cùng với t là thời gian tính bởi giây. Tính gia tốc của đồ khi t = 5 giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải:

- Ý nghĩa trang bị lí: (v = s")

- phương pháp (left( cos u ight)" = - u".sin u)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có

 (vleft( t ight) = s"left( t ight) = 4left< cos left( 2pi t - fracpi 8 ight) ight>" = - 4left( 2pi t - fracpi 8 ight)".sin left( 2pi t - fracpi 8 ight) = - 8pi sin left( 2pi t - fracpi 8 ight))

Vậy gia tốc của thứ khi t = 5 giây là

(vleft( 5 ight) = - 8pi sin left( 10pi - fracpi 8 ight) approx 9,6)(m/s)

Muốn viết 5 số hạng đầu tiên của dãy số đã mang đến ta tính (u_n) theo lần lượt tại (n=1;2;3;4;5).

Lời giải chi tiết:

Ta có: (u_1 = dfrac12^1 - 1 = 1); (u_2 = dfrac22^2 - 1 = dfrac23); (u_3 = dfrac32^3 - 1 = dfrac37); (u_4 = dfrac42^4 - 1 = dfrac415); (u_5 = dfrac52^5 - 1 = dfrac531)

Năm số hạng đầu của hàng số là:

(u_1= 1); (u_2= dfrac23), ( u_3=dfrac37; u_4=dfrac415;u_5=dfrac531)


LG b

(u_n= dfrac2^n-12^n+1)

Phương pháp giải:

Muốn viết 5 số hạng thứ nhất của hàng số đã mang lại ta tính (u_n) lần lượt tại (n=1;2;3;4;5).

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (u_1 = dfrac2^1 - 12^1 + 1 = dfrac13); (u_2 = dfrac2^2 - 12^2 + 1 = dfrac35); (u_3 = dfrac2^3 - 12^3 + 1 = dfrac79); (u_4 = dfrac2^4 - 12^4 + 1 = dfrac1517); (u_5 = dfrac2^5 - 12^5 + 1 = dfrac3133).

Xem thêm: Đáp án đề toán lớp 10 phú thọ, đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán

Năm số hạng đầu của dãy số là ( u_1=dfrac13,u_2=dfrac35;u_3=dfrac79;u_4=dfrac1517;u_5=dfrac3133)

 


LG c

(u_n=(1+dfrac1n)^n)

Phương pháp giải:

Muốn viết 5 số hạng đầu tiên của hàng số đã đến ta tính (u_n) theo lần lượt tại (n=1;2;3;4;5).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (u_1 = left( 1 + dfrac11 ight)^1 = 2), (u_2 = left( 1 + dfrac12 ight)^2 = dfrac94); (u_3 = left( 1 + dfrac13 ight)^3 = dfrac6427); (u_4 = left( 1 + dfrac14 ight)^4 = dfrac625256); (u_5 = left( 1 + dfrac15 ight)^5 = dfrac77763125).

Năm số hạng đầu của dãy số là

(u_1=2); ( u_2=dfrac94;u_3=dfrac6427;u_4=dfrac625256;u_5=dfrac77763125)


LG d

(u_n =dfracnsqrtn^2+1)

Phương pháp giải:

Muốn viết 5 số hạng đầu tiên của hàng số đã mang lại ta tính (u_n) lần lượt tại (n=1;2;3;4;5).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (u_1 = dfrac1sqrt 1^2 + 1 = dfrac1sqrt 2 ), (u_2 = dfrac2sqrt 2^2 + 1 = dfrac2sqrt 5 ), (u_3 = dfrac3sqrt 3^2 + 1 = dfrac3sqrt 10 ), (u_4 = dfrac4sqrt 4^2 + 1 = dfrac4sqrt 17 ), (u_5 = dfrac5sqrt 5^2 + 1 = dfrac5sqrt 26 ).

Năm số hạng đầu của hàng số là

( u_1=dfrac1sqrt2;u_2=dfrac2sqrt5;u_3=dfrac3sqrt10;) (u_4=dfrac4sqrt17;u_5=dfrac5sqrt26)

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 34 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINEBài giải mới nhất


× Góp ý mang lại toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*
*


*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.