Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


a) ( left{ matrix2 mx - y = 1 hfill cr x - 2y = - 1 hfill cr ight. ); b) ( left{ matrix2 mx + y = 4 hfill cr - x + y = 1 hfill cr ight. )


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ Ta chuyển đổi các hệ phương trình đã cho về dạng (left{ eginarrayly = ax + b\y = a"x + b"endarray ight.)

Gọi đường thẳng ((d):y=ax+b ) và mặt đường thẳng ((d"): y=a"x+b" ). 

+) Vẽ mặt đường thẳng ((d)) cùng ((d")) màn biểu diễn tập nghiệm của nhì phương trình trên cùng một hệ tọa độ.

Bạn đang xem: Toán lớp 9 tập 2 trang 11

+) Tìm giao điểm.

+) thử lại tọa độ giao điểm này vào hệ nhị phương trình ban đầu. Nếu thỏa mãn nhu cầu thì là nghiệm của hệ.


a) Ta có: 

(left{ matrix 2x - y = 1 hfill cr x - 2y = - 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix y = 2x - 1 (d)hfill cr y = dfrac12x + dfrac12 (d") hfill cr ight.)

+) Vẽ ((d)): (y=2x-1)

Cho (x = 0 Rightarrow y = -1), ta được (A(0; -1)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = dfrac12), ta được (Bleft(dfrac12; 0 ight)).

Đường thẳng (d) là con đường thẳng đi qua hai điểm (A, B).

+) Vẽ ((d")): (y=dfrac12x+dfrac12)

Cho (x = 0 Rightarrow y = dfrac12), ta được (C left(0; dfrac12 ight)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = -1), ta được (D = (-1; 0)).

Đường thẳng (d") là mặt đường thẳng trải qua hai điểm (C, D).

Xem thêm: Tổng quan về chương trình toán cấp 3 ở mỹ có gì khác biệt so với việt nam?

*

+) Quan ngay cạnh hình vẽ, ta thấy hai đường thẳng cắt nhau tại điểm gồm tọa độ (M( 1, 1)).

Thay (x = 1, y = 1) vào các phương trình của hệ ta được:

(left{ eginarrayl2x - y = 1\x - 2y = - 1endarray ight.)

(Rightarrowleft{ eginarrayl2.1 - 1 = 1\1 - 2.1 = - 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl1 = 1\ - 1 = - 1endarray ight.) (luôn đúng) 

Vậy hệ phương trình bao gồm một nghiệm ((x; y) = (1; 1)).

b) Ta có:

(left{ matrix 2x + y = 4 hfill cr - x + y = 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix y = - 2x + 4 (d) hfill cr y = x + 1 (d") hfill cr ight.)

+) Vẽ ((d)): (y=-2x+4)

Cho (x = 0 Rightarrow y = 4), ta được (A(0; 4)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = 2), ta được (B(2; 0)).

Đường thẳng (d) là con đường thẳng đi qua hai điểm (A, B).

Vẽ ((d")): (y=x+1)

Cho (x = 0 Rightarrow y = 1), ta được (C(0; 1)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = -1), ta được (D(-1; 0)).

Đường thẳng (d") là mặt đường thẳng trải qua hai điểm (C, D).

*

Quan ngay cạnh hình vẽ, ta thấy hai đường thẳng cắt nhau trên điểm bao gồm tọa độ (N(1;2)).

Thay (x = 1, y = 2) vào các phương trình của hệ ta được:

(left{ eginarrayl2x + y = 4\ - x + y = 1endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl2.1 + 2 = 4\ - 1 + 2 = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl4 = 4\1 = 1endarray ight.) (luôn đúng)