trình làng bài xích test tài liệu khóa đào tạo và huấn luyện hỗ trợ

Bạn đang xem: Toán 12 trang 101

*

Bài giải:

*

Theo cách làm nguyên hàm từng phần ta có:

*

b) Đặt

*

Theo phương pháp nguyên hàm từng phần ta có:

*

Theo cách làm nguyên hàm từng phần ta có:

Bài Toán Thực Tế Về Elip Lớp 10, Hình Học Oxy: Elip Và Các Bài Toán Liên Quan

SYzy
Bd
OZOEk2R2g1GQWO46G0Jd/o42k
Qqk
JUQal
Jk
QZl
Jo
QZVBq
Qp
RBq
Ql
RBq
Um
RBm
Umh
Bl
UGp
Cl
EGp
CVEGp
SZEGZSa
EGVQak
KUQak
JUQal
Jk
QZl
Jo
QZVBq
Qp
RBq
Ql
RBq
Um
RBm
Umh
Bl
UGp
Cl
EGp
CVEGp
SZEGZSa
EGVQak
KUc
SOpm/b5r
JW8n
K1p6ydf
NEe
O4SZS121Va
ZPANFJVjtf
Yy
Mvg
P9qqdq/JKf99V3cs8324gd
QIg
If
OV740z/a
R5d
Ww
EAPXy
PVm7s
Edy3w
Pypda+et
T8SL3LNVDA2El8b/fg
Tu
W+QYULr
Xrpk0Hvfncvmr
Vv5Wxi
Je4r
Sw
TGq0cb5Oskf
XP6MZmv
Oanlfm9KFvq2YBHc
Jn
PJB4a052z47Qr
W/4t
ZXJjyl3ZGhn
PHs
Cc/9Ch
Ss
Zrflq
Z34+ip
Ub
X9GNqz
Gm
CYh
QItjt3Ycu/q
Uw
Ial
PPz
VYH+/tz
Hf
Ye6Wz
X/MQyvy
EFS+1v/Kq
JJJf1XIC5n7tuog0af0y/Ltkj02PY3l
CEZYoz23h5mqcpg9TFd
Hm7b
Hk50/Urt8y6OURqk
WZpmcd
Lu
Sa
D2VY/7Mq9JO6Cbr
RNAnuk
Tjifl
Xpm
G7z4HV1V+z
G6v
Pb6FZLZJup
Xd
Jm
VU26mlm7ZCqkhx1g+CSg
EHi
Rf
KTTYIXW8TH3mp
Ub5+z
JAGDRUa9q7o5i+5u
WWWTv
FS50s
E7af
GX+7bu
Bj
W1Btl
Xqu
TAGz
AW8n
C1H28b
K1ocn
GVP1KLv
Mb
UG73W0RMsn
A5A4s4KUHl
Muf
Sst
SVTO8VLEudv9ua
VMf
Zaz9Tv4PKTNJQ0f2uq4UM7DNKvb
ULu
CFTL5Ypw
Ek9J0h53db
Z+h
Va5neh
XKntu
Gx
Z6n
Fw
NWZd+IUIcxz
Mv
Nqf
Ze
Js
ZRZZKf
Vymfr
Mjqmlcc
Pn4f
Sx
WV+t
KFNOFut
XYJnfi
YKl9g
LOj
Ek
RXF1XMVy6f
Vw
Xs
Re
AEn
DI3Knxt
ULq5TKNs
VKHn3e
Zztf
C9z
D6y0Qjc
DCp9Supz
O9Gw
VL7YJ/Iqt
KVji0i4Gvc
KMe
Qm
XBZEo
Ms
Ueq
UMo3xj
Vf
Y8gyk
Bs
Nnvlf
Isb
Z+JZT5HSlaahfc2lt319D0u7OEb
Kdsq
X0WUx3wtu
Hi
TDHJR+FSGx
D0iq3GECF1v
E5ICu
VLbc
Dkj
Mq4x6Tdz
AQa
IVu4hd
R23In/8ud/04EZWqir
Eym
Bm0g
Nj
AT8w4OELHIjq
Qkh
KVBq
Qp
RBq
Ql
RBq
Um
RBm
Umh
Bl
UGp
Cl
EGp
CVEGp
SZEGZSa
EGVQak
KUQak
JUQal
Jk
QZl
Jo
QZVBq
Qp
RBq
Ql
RBq
Um
RBm
Umh
Bl
UGp
Cl
EGp
CVEGp
SZEGZSa
EGVQak
KUQak
JUQal
Jk
QZl
Jo
QZVBq
Qp
RBqa
P4F8Hb90a790fzz
ZTk
Ll
Dq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *