Nâng cấp cho gói Pro để trải đời website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file rất nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 4 đặt tính rồi tính


Bài tập Toán lớp 4: Dạng Toán tính cấp tốc được Vn
Doc biên soạn, chỉnh lý với tổng phù hợp giúp những em học viên luyện tập những dạng bài xích tính nhanh từ cơ bản tới nâng cao. Hy vọng tài liệu này giúp những em học viên tự củng núm kiến thức, luyện tập và cải thiện cách giải bài bác tập Toán lớp 4, cũng giống như giúp những thầy cô có thêm tứ liệu ra đề rèn luyện cho học tập sinh. Mời các em cùng các quý thầy cô cùng tham khảo.


A. Một số trong những công thức buộc phải nhớ để thực hiện tính nhanh

1. đặc điểm của phép cộng

+ tính chất giao hoán: Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không nuốm đổi

a + b = b + a

+ đặc điểm kết hợp: Khi cộng hai số với số máy ba, ta rất có thể cộng số đầu tiên với tổng của số thứ hai cùng số sản phẩm công nghệ ba.

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

2. Tính chất của phép trừ

+ Trừ một vài cho một tổng: ao ước trừ một vài cho một tổng ta rất có thể lấy số đó trừ đi một số trong những được tác dụng trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho một số: hy vọng trừ một tổng cho 1 số, ta lấy một vài hạng của tổng trừ đi số đó rồi cộng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a

3. đặc điểm của phép nhân

+ tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ những thừa số vào một tích thì tích không nạm đổi.

a x b = b x a

+ đặc điểm kết hợp: khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số trước tiên với tích của số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ ba


a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số thoải mái và tự nhiên nào nhân với một cũng bằng chính số đó. Hàng đầu nhân với một số tự nhiên nào này đều bằng bao gồm số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số với một tổng: mong muốn nhân một số với một tổng, ta nhân số kia với từng số hạng của tổng, rồi cộng các công dụng lại cùng với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số trong những với một hiệu: mong mỏi nhân một số trong những với một hiệu, ta rất có thể lần lượt nhân số kia với số bị trừ với số trừ, rồi trừ hai tác dụng cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c

4. đặc điểm của phép chia

+ chia một tổng cho một số: Khi phân tách một tổng cho 1 số, nếu những số hạng của tổng hồ hết chia hết mang đến số phân tách thì ta rất có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các hiệu quả tìm được lại với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c

+ phân chia một hiệu cho một số: mong mỏi chia một hiệu cho một số, ta rất có thể lần lượt phân chia số bị trừ với số trừ mang đến số đó rồi trừ hai kết quả lại cùng với nhau

(a – b) : c = a : c – b : c

+ Chia một số trong những cho một tích: khi chia một vài cho một tích nhì thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy hiệu quả tìm được phân tách tiếp mang đến thừa số kia.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ phân tách một tích cho một số: Khi phân chia một tích nhị thừa số cho 1 số, ta hoàn toàn có thể lấy một vượt số chia cho số kia (nếu phân chia hết), rồi nhân tác dụng với quá số kia.


(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ chia cho số 1: bất kỳ số thoải mái và tự nhiên nào chia cho 1 cũng bởi chính nó

a : 1 = a

B. Bài tập nâng cao lớp 4

Bài 1: Tính nhanh:

a, 237 + 357 + 763b, 2345 + 4257 - 345
c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
e, 2376 + 3425 - 376 - 425g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525b, 234 x 1257 - 234 x 257
c, 3876 x 375 + 375 x 6124d, 1327 x 524 - 524 x 327
e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249
g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh:

a, 4 x 125 x 25 x 8b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125
c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24
c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143d, 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Bài 6: Tính nhanh:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh:

*

Bài 8: cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009. Bên cạnh A cùng B, em hãy tính nhanh hiệu quả của A + B?

C. Đáp án bài xích tập nâng cấp Toán lớp 4

Bài 1:

Hướng dẫn:

Sử dụng đặc thù giao hoán và kết hợp của phép cộng để giải bài toán.


Lời giải:

a, 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b, 2345 + 4257 - 345 = (2345 - 345) + 4257 = 2000 + 4257 = 6257

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 = (4276 + 5724) + (2357 + 7643) = 10000 + 10000 = 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)

= 3145 + 10000 + 10000

= 3145 + 20000 = 23145

e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= (2376 - 376) + (3425 - 425)

= 2000 + 3000 = 5000

g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000 = 9000

Bài 2:

Hướng dẫn:

Mỗi quan hệ giới tính giữa tổng những số hạng kiểu như nhau với phép nhân:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 = 2 x 5

Lời giải:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 10 = 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 = 25 x 8 = 200

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 = 45 x 4 + 15 x 4 = 180 + 60 = 240

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

= (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 10

= đôi mươi + 20 + 20 + 20 + 10

= đôi mươi x 4 + 10 = 80 + 10 = 90

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 + 125 + 125 + 125 - (25 + 25 + 25 + 25)

= 125 x 4 - 25 x 4

= 500 - 100 = 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525

= 425 x (3475 + 6525)

= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257

= 234 x (1257 - 257)

= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124

= 375 x 3876 + 375 x 6124

= 375 x (3876 + 6124)

= 375 x 10000

= 3750000

d, 1327 x 524 - 524 x 327

= 524 x 1327 - 524 x 327

= 524 x (1327 - 327)

= 524 x 1000

= 524000

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)

= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

= 325 x (1574 - 325 - 249)

= 325 x 1000

= 325000

g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1

= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000

= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1

= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000

= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= 100 x 1000

= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= 2 x 50 x 8 x 125 x 25

= 100 x 1000 x 25

= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5


= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

= 8 x 125 x đôi mươi x 25 - 8 x 125 x đôi mươi x 5

= 1000 x 20 x 25 - 1000 x trăng tròn x 5

= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)

= 20000 x 20

= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 24 x 427 + 24 x 573

= 24 x (427 + 573)

= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24

= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24

= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235

= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235

= 120 x 1235 - 120 x 235

= 120 x (1235 - 235)

= 120 x 1000

= 120000

c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500

143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300

(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

= 14500 - 14300

= 200

d, 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

= 47 x 54 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

= 47 x (54 - 53) - đôi mươi - 27

= 47 x 1 - đôi mươi - 27

= 47 - 20 - 27

= 47 - (20 + 27)

= 47 - 47 = 0

Bài 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26

A = 47 x 74

B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26

= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 4700

10000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

= 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73

= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73

Tương tự câu a, ta được:

10000 - 27 x 48 - 48 x 73

= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

*

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000

D. Một trong những bài tập từ luyện:

24 × 5 + 24 × 3 + 24 × 2

24 × 5 + 24 × 4 + 24

217 × 45 + 50 × 217 + 207 × 5

456 × 36 + 456 × 61 + 4 × 456 + 456

(16 × 6 + 16 × 3 + 16) – (12 × 65 + 12 × 3 + 2 × 12)

(16 × 6 + 16 × 3 + 16) – 12 × 65 – 12 × 3 – 2 × 12

213 × 37 + 213 × 39 + 23 × 213 + 213

9 + 9 × 3 + 18 : 2 × 6

2007 × 16 – 2007 × 14 – 2007 × 2 + 2007

3 × 9 + 18 × 2 + 2 x 9 + 9

(145 × 99 + 145) – (143 × 101 – 143)

2006 × (43 × 10 – 2 × 43 × 5) + 100

64 × 4 + 18 × 4 + 9 x 8

44 × 5 + 18 × 10 + trăng tròn x 5

3 × 4 + 4 × 6 + 9 × 2 + 18

2 × 5 + 5 × 7 + 9 x 3

15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5

99 : 5 – 26 : 5 – 14 : 5

(7 × 8 – 56) : (2 + 4 + 6 + 8 + 112)

(2 + 125 + 6 + 145 + 112) × (42 – 6 x 7)

E. Toán lớp 4 sách mới

---------------------------------------------------------------

Toán lớp 4 phép nhân là bài toán con được thiết kế quen cùng với các đặc thù mới của phép nhân như giao hoán, kết hợp, nhân nhẩm, tính nhanh.Bài học bây giờ toancapba.com sẽ cung cấp cho con những dạng toán đặc trưng của toán lớp 4 phép nhân nhằm giúp nhỏ củng cố kiến thức và học tốt toán hơn.

1. Kiến thức cần nhớ

*

Trong một tích nếu như thừa số được gấp lên n lần đồng thời có một vượt số không giống bị sụt giảm n lần thì tích ko đổi.

Trong một tích ví như thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n lần và ngược lại trong một tích có một vượt số bị sụt giảm n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, nếu có ít nhất một vượt số chẵn thì tích đó chẵn

Trong một tích, ví như một quá số được tăng thêm a đơn vị những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích đạt thêm a lần tích những thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số hầu hết lẻ với có ít nhất 1 thừa số gồm tận cùng là 5 thì tích bao gồm tận cùng là 5.

2. Những dạng toán lớp 4 phép nhân

2.1. Nhân các số tự nhiên

2.1.1. Phương pháp

*

2.1.2. Bài bác tập

Bài 1: tiến hành phép tính

a) 52 x 11

b) 148 x 100

c) 17 x 8

d) 39 x 40

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 149 x 9

b) 285 x 18

c) 849 x 248

d) 63924 x 23

2.1.3. Bài bác giải

Bài 1.

a) 52 x 11

Đây là dạng tính nhẩm nhân số gồm hai chữ số cùng với số 11

Ta có cộng chữ số hàng trăm với chữ số hàng đơn vị ở số đã đến được 5 + 2 = 7

Do tổng search được nhỏ dại hơn 10 buộc phải ta chèn vào giữa số đã cho được 572

Vậy 52 x 11 = 572

b) 148 x 100

Đây là dạng nhân số tự nhiên với 100, ta chỉ việc thêm 2 chữ số 0 vào số vẫn cho

148 x 100 = 14800

c) 17 x 8 = 136

d) 39 x 40

= 39 x 4 x 10

= (39 x 4) x 10

= 156 x 10

= 1560

Bài 2.

Đặt tính rồi tính theo phép tắc của phép nhân ta có.

*

9 nhân 9 bằng 81, viết 1 lưu giữ 8

9 nhân 4 bằng 36 thêm 8 bằng 44, viết 4 ghi nhớ 4

9 nhân 1 bằng 9 thêm 4 bởi 13, viết 13

Vậy 149 x 9 = 1341

*

8 nhân 5 bởi 40, viết 0 nhớ 4

8 nhân 8 bằng 64 thêm 4 bằng 68, viết 8 nhớ 6

8 nhân 2 bằng 16 thêm 6 bởi 22, viết 22

1 nhân 5 bằng 5 viết 5

1 nhân 8 bằng 8, viết 8

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 0

8 cộng 5 bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

2 cùng 8 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

2 cùng 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 285 x 18 = 5130

*

8 nhân 9 bằng 72, viết 2 lưu giữ 7

8 nhân 4 bởi 32 thêm 7 bằng 39, viết 9 lưu giữ 3

8 nhân 8 bởi 64 thêm 3 bởi 67, viết 67

4 nhân 9 bằng 36, viết 6 lưu giữ 3

4 nhân 4 bởi 16 thêm 3 bởi 19, viết 9 nhớ 1

4 nhân 8 bởi 32 thêm một bằng 33, viết 33

2 nhân 9 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

2 nhân 8 bằng 16, viết 16

Hạ 2

9 cùng 6 bằng 15, viết 5 lưu giữ 1

7 thêm một bằng 8 cùng 9 bởi 17, 17 cộng 8 bằng 25, viết 5 lưu giữ 2

6 thêm 2 bởi 8 cùng 3 bằng 11, 11 cùng 9 bằng 20, viết 0 nhớ 2

3 thêm 2 bởi 5, 5 cùng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1

1 thêm một bằng 2,viết 2

Vậy 849 x 248 = 210552

*

3 nhân 4 bằng 12,viết 2 ghi nhớ 1

3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7,viết 7

3 nhân 9 bằng 27, viết 7 lưu giữ 2

3 nhân 3 bằng 9, thêm 2 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

3 nhân 6 bởi 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 9 bởi 18, viết 8 ghi nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 6 bằng 12, viết 12

Hạ 2

7 cùng 8 bởi 15, viết 5 ghi nhớ 1

7 cùng 4 bằng 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 1

1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 8 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

9 thêm một bằng 10, 10 cùng 7 bằng 17 viết 7

1 thêm một bằng 2, 2 cùng 2 bởi 4, viết 4

hạ 1

Vậy 63924 x 23 = 1470252

2.2. Tính cực hiếm biểu thức

2.2.1. Phương pháp

*

2.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 238 + 852 - 83 x 10

b) 8593 x 2 + 593 - 983

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

Bài 2. Tính nhanh

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

b) 12 x 20 + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

2.2.3. Bài xích giải

Bài 1.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 10, : Luyện Tập Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số

Thực hiện nay phép tính theo những quy tắc đo lường ta có:

a) 238 + 852 - 83 x 10

= 238 + 852 - 830

= 1090 - 830

= 260

b) 8593 x 2 + 593 - 983

= 17186 + 593 - 983

= 17779 - 983

= 16796

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

= 2349 x 4 - 427 + 591

= 9360 - 427 + 591

= 8933 + 591

= 9524

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

= 7248 - 3210 + 1976

= 4038 + 1976

= 6014

Bài 2.

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

Nhận thấy phép tính này đều sở hữu bội số tầm thường là 10 bắt buộc ta có

4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

= (4 + 6 + 14 + 26 ) x 10

= 50 x 10

= 500

b) 12 x trăng tròn + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Ta thấy phép tính này có bội số phổ biến là 10 cần ta có:

12 x trăng tròn + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

= (12 x 2 + 13 x 3 + 14 x 4 + 15 x 5) x 10

= (24 + 39 + 56 + 75) x 10

= 194 x 10

= 1940

2.3. Tra cứu x

2.3.1. Phương pháp

*

2.3.2. Bài bác tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 74 = 14

b) x : 17 = 293

c) x : 9 = 9598

d) x : 52 = 885

Bài 2. Tìm y biết

a) y : 5 x 6 = 958 +532

b) y x 2 : 8 = 19388 - 359

c) y : 39 + 392 = 8593

d) y : 84 - 590 = 9340

2.3.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) x : 74 = 14

x = 14 x 74

x = 1036

b) x : 17 = 293

x = 293 x 17

x = 4981

c) x : 9 = 9598

x = 9598 x 9

x = 86382

d) x : 52 = 885

x = 885 x 52

x = 46020

Bài 2.

a) y : 5 x 6 = 958 +532

y : 30 = 1490

y = 1490 x 30

y = 1490 x (3 x 10)

y = (1490 x 3) x 10

y = 4470 x 10

y = 44700

b) y x 2 : 8 = 19388 - 14359

y x 2 : 8 = 5029

y x 2 = 5029 x 8

y x 2 = 40232

y = 40232 : 2

y = 20116

c) y : 39 + 392 = 8593

y : 39 = 8593 - 392

y : 39 = 8201

y = 8201 x 39

y = 319839

d) y : 84 - 590 = 9340

y : 84 = 9340 + 590

y : 84 = 9930

y = 9930 x 84

y = 834120

2.4. Dạng toán có lời văn

2.4.1. Phương pháp

Đọc cùng phân tích yêu thương cầu bài bác toán

Xác định các dạng toán để tính theo phương pháp của dạng toán đó

Trình bày bài xích toán

Kiểm tra công dụng và kết luận

2.4.2. Bài tập

Bài 1: trong một dịp kế hoạch nhỏ mỗi lớp 4A tất cả 29 bạn, mỗi các bạn quyên góp 8kg giấy. Hỏi lớp 4A quyên góp được bao nhiêu kg giấy?

Bài 2. Một nhỏ quay trong một phút con quay được 498 vòng. Hỏi trong vòng 1 tiếng 12 phút tảo được từng nào vòng?

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

Lớp 4A quyên góp được số kg giấy là:

29 x 8 = 232 (kg giấy)

Vậy lớp 4A quyên góp được 232 kilogam giấy

Bài 2.

Đổi 1 tiếng 12 phút = 72 phút

Số vòng của con quay là:

498 x 72 = 35856 (vòng)

Vậy 1 giờ 12 phút nhỏ quay tảo được 35856 vòng.

3. Bài bác tập vận dụng kiến thức và kỹ năng phép nhân lớp 4

3.1. Bài bác tập

Bài 1. thực hiện phép tính

a) 1643 x 30

b) 18482 x 11

c) 858 x 100

d) 57 x 1000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 142 x 27

b) 8538 x 248

c) 72726 x 8

d) 6315 x 164

Bài 3. Tính cực hiếm biểu thức

a) 15 x (10 + 9)

b) 24 x (17 + 13)

c) 58 x (75 - 55)

d) 70 x (33 - 13)

Bài 4. Tính cực hiếm biểu thức

a) 1748 x 7 + 753 - 824

b) 772892 - 57839 + 580 x 4

c) 5896 : 4 x 10 + 73

d) 4278 x 2 : 3 - 1027

Bài 5. Kiếm tìm y

a) y : 87 = 24

b) y : 6 = 184

c) y : 26 = 8593 + 274

d) y : 18 = 9348 - 583

Bài 6. Một ngày bọn gà ăn hết 75kg thóc. Hỏi sau một tuần lễ gà ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 7. An tải 5 quyển vở từng quyển 24 nghìn đồng, 7 chiếc cây bút mỗi chiếc 5 ngàn đồng. Hỏi số chi phí An đề xuất trả là bao nhiêu?

Bài 8. Một bên vườn bao gồm 40 sản phẩm cây mỗi hàng bao gồm 455 cây giống, bên vườn đã chào bán 8 hàng. Hỏi số km giống còn lại là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1.

a) 49290

b) 203302

c) 85800

d) 57000

Bài 2.

a) 3834

b) 2117424

c) 581808

d) 1035660

Bài 3.

a) 285

b) 720

c) 1160

d) 1400

Bài 4.

a) 12165

b) 717373

c) 14813

d) 1825

Bài 5.

a) 2088

b) 1104

c) 230542

d) 157770

Bài 6

Đáp số: 525 kg

Bài 7.

Đáp số: 155 nghìn đồng

Bài 8.

Đáp án: 14560 cây

Trên đó là các dạng bài mở rộng của toán lớp 4 phép nhân. Hình như các em hoàn toàn có thể tham gia các khóa học tập toán trên toancapba.com để đoạt được toán lớp 4 dễ dàng hơn nhé.