Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 - ngày tiết 2. Nhân một vài thập phân với một vài thập phân - Tuần 12 gồm đáp án và lời giải chi tiết, sách thuộc em học tập Toán lớp 5 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tuần 12 trang 42

Tính:

(eginarrayl8,9 imes 0,001 = ldots \0,09 imes 0,1 = ldots \3,14 imes 0,01 = ldots \7,66 imes 0,01 = ldots \500 imes 0,001 = ldots \0,07 imes 0,001 = ldots endarray)

Phương pháp:

Khi nhân một trong những thập phân với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ việc chuyển vệt phẩy của số kia lần lượt sang phía trái một, hai, ba, … chữ số.

Cách giải:

(8,9 imes 0,001 = 0,0089)

(7,66 imes 0,01 = 0,0766)

(0,09 imes 0,1 = 0,009)

(500 imes 0,001 = 0,5)

(3,14 imes 0,01 = 0,0314)

(0,07 imes 0,001 = 0,00007)

Câu 2. Một chai dầu gồm 0,75l dầu, mỗi lít dầu trọng lượng 0,8kg. Hỏi:

a) 150 chai dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Một can chứa 20l dầu, can dầu đó trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

- Tính cân nặng của 1 chai dầu ta lấy khối lượng của 1 lít dầu nhân với số lít dầu trong một chai.

- Tính trọng lượng của 150 chai dầu ta lấy trọng lượng của 1 chai dầu nhân với 150.

- Tính cân nặng của can dầu ta lấy cân nặng của 1 lít dầu nhân với số lít dầu có trong can dầu đó.

Cách giải:

a) Một chai dầu khối lượng số ki-lô-gam là:

0,8 × 0,75 = 0,6 (kg)

150 chai dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

0,6 × 150 = 90 (kg)

b) Can dầu đó trọng lượng số ki-lô-gam là:

0,8 × trăng tròn = 16 (kg)

Câu 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) (0,25 imes 8,6 imes 0,04 = ldots )

b) (8,63 + 89,4 + 1,37 = ldots )

c) (45 - 0,72 - 0,28 = ldots )

d) (7,35 imes 0,07 - 2,25 imes 0,07 = ldots )

Phương pháp:

- Nhóm những số thành 1 tổng hoặc tích có công dụng là số tròn chục, tròn trăm, …

- Áp dụng cách làm nhân một số với một hiệu: (a imes (b - c) = a imes b - a imes c).

Cách giải:

a)

(egingathered 0,25 imes 8,6 imes 0,04 hfill \ = (0,25 imes 0,04) imes 8,6 hfill \ = 0,01 imes 8,6 = 0,086 hfill \ endgathered )

b)

(eginarrayl8,63 + 89,4 + 1,37\ = (8,63 + 1,37) + 89,4\ = 10 + 89,4 = 99,4endarray)

c)

(eginarrayl45 - 0,72 - 0,28\ = 45 - (0,72 + 0,28)\ = 45 - 1 = 44endarray)

d)

(eginarrayl7,35 imes 0,07 - 2,25 imes 0,07\ = (7,35 - 2,25) imes 0,07\ = 5,1 imes 0,07 = 0,357endarray)

Câu 4. Một fan đi xe sản phẩm trong 3 giờ được 126km. Giờ trước tiên người kia đi được 43,25km, giờ thứ hai fan đó đi ít hơn giờ trước tiên 5,8km. Hỏi giờ thứ 3 fan đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 

Phương pháp: 

- Tính số ki-lô-mét đi được vào giờ thiết bị hai ta lấy số ki-lô-mét đi được vào giờ thứ nhất trừ đi 5,8km.

- Tính số ki-lô-mét đi được trong giờ đồng hồ thứ ba ta mang số ki-lô-mét đi được trong 3 giờ trừ đi tổng số số ki-lô-mét đi được vào giờ đầu tiên và số ki-lô-mét đi được vào giờ trang bị hai.

Cách giải: 

Giờ thứ hai người đó đi được số ki-lô-mét là:

43,25 – 5,8 = 37,45 (km)

Giờ thứ cha người đó đi được số ki-lô-mét là:

126 – (43,25 + 37,45) = 45,3 (km)

Đáp số: 45,3km. 

Vui học tập : Quan cạnh bên hình vẽ, viết số tương thích vào địa điểm chấm:

*

Phương pháp:

Để tìm kiếm số hạng chưa chắc chắn ta đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

Cách giải: 

*

 


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + timdapan.com"Ví dụ: "Giải cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 42, 43 - Tuần 12 - tiết 2 timdapan.com"

Tính:8,12 x 10 = ………6,44 x 100 = ……….9,89 x 1000 = ……….54,78 x 10 = ………0,567 x 100 = ………7,06 x 1000 = ……….Viết số ham mê hơp vào vị trí chấm:15,2m = ……….dm0,745m = ………..cm3,28dm = ……….cm37cm = ………..m376cm = …….……m71cm = …….…….dm


bài bác 1

Tính:

8,12 x 10 = ……… 6,44 x 100 = ………. 9,89 x 1000 = ……….

54,78 x 10 = ……… 0,567 x 100 = ……… 7,06 x 1000 = ……….

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 17 Sgk Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo Tập 2 Trang 17

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,... Ta chỉ câu hỏi chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt sang bên nên một, hai, ba,… chữ số.

Lời giải đưa ra tiết:

8,12 x 10 =81,2 6,44 x 100 = 644 9,89 x 1000 = 9890

54,78 x 10 = 547,8 0,567 x 100 = 56,7 7,06 x 1000 = 7060


bài bác 2

Viết số ham mê hơp vào chỗ chấm:

15,2m = ……….dm 0,745m = ………..cm 3,28dm = ……….cm

37cm = ………..m 376cm = …….……m 71cm = …….…….dm

Phương pháp giải:

Áp dụng biện pháp đổi:

1m = 10dm 1m = 100 cm 1dm = 10cm

Lời giải chi tiết:

15,2m = 152dm 0,745m = 74,5cm 3,28dm = 32,8cm

37cm = 0,37m 376cm = 3,76m 71cm = 7,1dm


Câu 3

Đặt tính rồi tính.

a) 37,2 x 70 b) 28,6 x 500 c) 0,54 x 3000

………………….. …………………... ………………………

…………………. ………………….. ………………………

…………………. ………………….. ………………………

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, rồi nhân như phép nhân những số từ nhiên.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 4

Một chiếc can chứa 5 lít nước mắm. Biết một lít nước mắm cân nặng 1,04kg và dòng can rỗng nặng 1,2kg. Hỏi can nước mắm đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- trọng lượng của 5 lít nước mắm bằng cân nặng của 1 lít nước mắm nam ngư nhân cùng với 5.

- trọng lượng của can nước mắm nam ngư = cân nặng của 5 lít nước mắm + cân nặng của dòng can rỗng.

Lời giải đưa ra tiết:

Cân nặng trĩu của 5 lít nước mắm nam ngư là

1,04 x 5 = 5,2 (kg)

Cân nặng nề của can nước mắm đó là

5,2 + 1,2 = 6,4 (kg)

Đáp số: 6,4 kg


bài 5

Đặt tính rồi tính:

17,4 x 3,6 0,58 x 6,7 3,725 x 2,4

…………………. …………………. ……………………

…………………. …………………. ……………………

…………………. …………………. ……………………

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, rồi nhân như phép nhân các số trường đoản cú nhiên.

Lời giải đưa ra tiết:

*


bài 6

Tính nhẩm:

7,4 x 0,001 = ………… 3,7 x 0,001 = ……….. 4,85 x 0,1 = ………….

8,32 x 0,01 = ………… 300 x 0,01 = ……….. 1,78 x 0,01 = …………

Phương pháp giải:

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... Ta chỉ câu hỏi chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt sang phía bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải bỏ ra tiết:

7,4 x 0,001 = 0,0074 3,7 x 0,001 = 0,0037 4,85 x 0,1 = 0,485

8,32 x 0,01 = 0,0832 300 x 0,01 = 3,00 1,78 x 0,01 = 0,0178


bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện.

a) 1,25 x 0,36 x 0,08 = ……………………………………………………………………

b) 73,5 – 8,76 – 15,24 = ………………………………………………………………….

c) 37 – 5,28 + 3,28 = ……………………………………………………………………..

d) 8,27 x 0,02 – 3,35 x 0,01 = ……………………………………………………………

Phương pháp giải:

- Nhóm những số thành 1 tổng hoặc tích có công dụng là số tròn chục, tròn trăm, …

- Áp dụng phương pháp nhân một số trong những với một hiệu: a × (b − c) = a × b – a × c

Lời giải chi tiết:

a) 1,25 x 0,36 x 0,08 = (1,25 x 0,08) x 0,36

= 0,1 x 0,36 = 0,036

b) 73,5 – 8,76 – 15,24 = 73,5 – (8,76 + 15,24)

= 73,5 – 24 = 49,5

c) 37 – 5,28 + 3,28 = 37 – (5,28 – 3,28) = 37 – 2 = 35

d) 8,27 x 0,02 – 3,35 x 0,01 = 8,27 x 2 x 0,01 – 3,35 x 0,01

= 16,54 x 0,01 – 3,35 x 0,01

= 0,01 x (16,54 – 3,35)

= 0,01 x 13,19

= 0,1319


bài bác 8

Một xe ô tô đi trong 4 tiếng được 224km. Trong nhị giờ đầu tiên, trung bình mỗi giờ xe hơi đó đi được 58,75km, giờ sản phẩm ba, ô tô đó đi được thấp hơn trung bình từng giờ trước tiên 2,5km. Hỏi giờ lắp thêm tư ô tô đó đi được từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Quãng đường đi được trong 2 giờ đầu tiên = Quãng mặt đường trung bình đi trong hai giờ đầu nhân với 2.

- Quãng lối đi được trong giờ đồng hồ thứ ba = Quãng con đường trung bình mỗi giờ đầu tiên – 2,5 km

- Quãng đường đi được trong giờ thứ bốn = Tổng quãng đường đi trong 4 giờ - Quãng lối đi trong 3h đầu.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

4 giờ: 224km

2 giờ đầu: trung bình mỗi giờ 58,75km

Giờ vật dụng ba: thấp hơn trung bình mỗi giờ đầu 2,5km

Giờ trang bị tư: ….km?

Bài giải

Trong 2 giờ trước tiên ô tô đi được số ki-lô-mét là

58,75 x 2 = 117,5 (km)

Giờ thứ ba xe hơi đó đi được quãng con đường là

58,75 – 2,5 = 56,25 (km)

Giờ sản phẩm tư xe hơi đó đi được số ki-lô-mét là

224 – ( 117,5 + 56,25) = 50,25 (km)

Đáp số: 50,25km


Vui học

Một mảnh vườn có bản thiết kế và size như hình vẽ. Tính chu vi và mặc tích mảnh vườn?

*

Phương pháp giải:

Chia mảnh vườn thành nhị hình rồi tính tổng chu vi và mặc tích nhì hình đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Chia mảnh đất thành hai hình 1 và hình 2.

Chiều dài hình trước tiên là

20,7 + 13,8 = 34,5 (m)

Chu vi miếng vườn là

20,7 + 20,7 + 34,5 + 34,5 + 13,8 + 13,8 = 138 (m)

Diện tích hình chữ nhật tiên phong hàng đầu là

34,5 x 20,7 = 714,15 (m2)

Diện tích hình vuông số 2 là

13,8 x 13,8 = 190,44 (m2)

Diện tích miếng vườn là

714,15 + 190,44 = 904,59 (m2)

Đáp số: Chu vi: 138 m

diện tích s: 904,59 m2


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 46 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group dành riêng cho 2K13 chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINEBài giải mới nhất


× Góp ý mang đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.