Bạn sẽ xem tư liệu "5 Phiếu bài tập Toán + giờ Việt Lớp 1 - Tuần 12 - Trưởng tiểu học tập An Phong 1", để cài tài liệu gốc về sản phẩm công nghệ hãy click vào nút Download ở trên.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán lớp 1 tuần 12

File gắn thêm kèm:

*
5_phieu_bai_tap_toan_tieng_viet_lop_1_tuan_12_truong_tieu_ho.docx

Nội dung text: 5 Phiếu bài bác tập Toán + giờ Việt Lớp 1 - Tuần 12 - Trưởng tiểu học tập An Phong 1

Hoï vaø teân: Lôùp: Tröôøng tiẬu hẬc An Phong 1 PHIẬU BAØI TAÄP TIEÁNG VIEÄT 1 1.Vieát aâm, vaàn: ng, at, ai, q, qu, tr, ua, uc, aât, et ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2.Vieát töø ngöõ: böõa tröa, caét ôùt, nhaët rau, ngôùt möa ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮ 3.Ñieàn vaàn: ot , oâât hoaëc ôt h. Ng . Möa goït caø r. Caùi v Tröôøng: . Lôùp: Hoï vaø teân: PHIẬU BAØI TAÄP TOAÙN 1 11.Hình veõ beân coù: . Hình chöõ nhaät A . 4 B . 7 C . 6 2.Tính : 14 + 3 - 5 = 17 - 3 + 2 = 18 - 3 + 2 = 12 + 3 - 11 = 12 - 2 + 6 = 4 + 13 - 6 = 5 + 12 - 13 = 5 + 12 - 13 = 3.Vieát pheùp tính ham mê hôïp: Thaùi coù: 7 traùi oåi Theâm : 12 traùi oåi Coù taát caû: traùi oåi ? 4.Tính 2 3 1 5 7 8 9 6 + + + + - - - - 3 4 4 3 4 5 6 4 . . . . . . . . . Tröôøng: . Lôùp: Hoï vaø teân: PHIẬU BAØI TẬP TIEÁNG VIEÄT 2 1. Ñoïc baøi: trong vòm lá new chồi non Chùm cam bà giữ vẫn tồn tại đung chuyển 2Quả ngon dành riêng tận cuối mùa ngóng con, phần con cháu bà chưa trảy vào ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2.Vieát aâm, vaàn: th, nh, ang, ung, am, ach, ui, eo, ưu, au ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 3.Vieát töø ngö:õ rấa mất, giấy trấng, mất trăng, bìa saùch ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tröôøng: . Lôùp: Hoï vaø teân: PHIẬU BAØI TẬP TOAÙN 2 1.Khoanh vaøo keát quaû ñuùng: a/ Caùc soá 15, 10, 16, 18 theo thöù töï töø lôùn ñeán beù laø: A . 18, 16,10, 11 B . 18, 16, 15, 10 C . 10, 15, 16, 18 b/ Caùc soá 14, 19, 13, 16 theo thöù töïï töø beù ñeán lôùn laø: A . 19, 16, 14, 13 B . 13, 16 ,14 ,19 C . 13, 14, 16, 19 2.Hình veõ beân coù: . Hình tam giaùc A . 3 B . 5 C . 6 3.Ñuùng ghi ñ, sai ghi s vaøo oâ troáng 16 + 4 = 17 18 - 13 = 5 15 + 3 = 18 17 - 4 = 12 13 + 4 = 19 17 - 15 = 2 35 + 14 = 19 13 – 3 = 16 17 + 3 = trăng tròn 18 - 12 = 6 4.Vieát pheùp tính thích hôïp: Treân caây coù: traùi taùo Ruïng : . Traùi taùo Coøn laïi: traùi taùo ? Hoï vaø teân: Lôùp: Tröôøng tiẬu hẬc An Phong 1 PHIẬU BAØI TẬP TIEÁNG VIEÄT 3 1.Noái caâu: Buïi truùc baïn cuûa Haûo Ñeøn baøn laø voøng ngoïc bích Caây baøng coù đậy boùng maùt Baø ñeo laù raát lôùn ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮ 2 .Ñieàn vaàn: ut hoaëc öt 4h buïi ñ. Daây ngoùn v. . Raùc 3.Vieát aâm, vaàn: em, aât, ui, aâng, on, gh, ai, eâu, eo, ach ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hoï vaø teân: Lôùp: Tröôøng tiẬu hẬc An Phong 1 PHIẬU BAØI TẬP TOAÙN baøi 3 1.Ñuùng ghi ñ, sai ghi s vaøo oâ troáng 4 + 2 = 6 17 - 4 = 12 4 + 16 = 13 17 - 5 = 12 2. Choïn daáu yêu thích hôïp ñieàn vaøo oâ troáng: 12 + 4 17 - 3 A . + B . > C . – D . C . – D . Nghóa coù : 13 caø chua download theâm: 4 caø chua Coù taát caû: caø chua ? Hoï vaø teân: Lôùp: Tröôøng tiẬu hẬc An Phong 1 PHIẬU BAØI TẬP TIEÁNG VIEÄT 4 1. Ñoïc baøi với viết : Gió tự tay bà mẹ Ru bé nhỏ ngủ say cụ cho khí trời Giữa trưa oi ả ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2.Vieát aâm, vaàn: t, ot, ung, aâng, am, oc, ôt, et, ich, öng ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 3.Vieát töø ngöõ: cao vuùt, luïc loïi, ñoät ngoät, vaät chaát ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hoï vaø teân: Lôùp: Tröôøng tiẬu hẬc An Phong 1 PHIẬU BAØI TẬP TOAÙN baøi 4 1.Ñuùng ghi ñ, không nên ghi s vaøo oâ troáng 614 + 2 = 6 17 - 4 = 13 4 + 14 = 18 17 - 3 = 12 2. Choïn daáu say đắm hôïp ñieàn vaøo oâ troáng: 12 + 7 17 - 3 A . + B . > C . – D . C . – D . Chấm như thấ. Cấp tốc như em ấ đơn vị vui chơi. Chúc mấng rùa. Chấ độc nhất sinh nhất. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2.Ñieàn vaàn om hoặc ôn lom kh tr . Search v. . Cây c. đảo r. Tan x. . Làng bé ch . Trái kh 2.Vieát töø ngöõ: măng cụt, vầng trăng, sao vàng, ngôi nhà, đêm trăng ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hoï vaø teân: Lôùp: Tröôøng tiẬu hẬc An Phong 1 PHIẬU BAØI TẬP TOAÙN baøi 5 1.Ñuùng ghi ñ, sai ghi s vaøo oâ troáng 14 + 2 = 16 30 - 20 = 30 20 + 30 = 60 50 - 30 = trăng tròn 2. Choïn daáu thích hôïp ñieàn vaøo oâ troáng: trăng tròn + 7 23 - 3 A . + B . > C . – D . A . + B . > C . – D .
*


Bài giảng tiếng Việt Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - bài xích 5: Ôn tập với kể chuyện - Năm học 2021-2022182231

Bài giảng giờ Việt 1 (Chân trời sáng tạo) - chủ đề 16: Ước mơ - bài 1: Iêc – uôc - ươc (Tiết 2) - Nguyễn Thị Thu Trang19521

Xem thêm: Toán lớp 11 bài 3 các công thức lượng giác, toán 11 chân trời sáng tạo


Bài giảng giờ Việt 1 (Chân trời sáng sủa tạo) - chủ thể 7: thể thao - bài bác 5: Ôn tập với kể chuyện - è Thị Gấm22140
Bài giảng tiếng Việt 1 (Chân trời sáng sủa tạo) - chủ thể 4: Kì ngủ - bài bác 1: N – n M – m - Năm học 2023-2024422600
Bài giảng giờ Việt 1 (Chân trời sáng tạo) - chủ đề 8: Đồ nghịch – trò đùa - bài 5: Ôn tập và kể chuyện lẫn nhau đồ chơi26420
Bạn sẽ xem tài liệu "Bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán Lớp 1 - Tuần 12 (Có đáp án)", để cài tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

Tài liệu đính kèm:

*
bai_tap_cuoi_tuan_mon_toan_lop_1_tuan_12_co_dap_an.pdf

Nội dung text: bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán Lớp 1 - Tuần 12 (Có đáp án)

BÀI TẬP SỐ 12 Câu 1: Số? 3 = 7 - A. 4 B. 5 C. 10 D. 7 Câu 2: từ số 6, 2, 4 và dấu (+ - =) đã lập được phép tính nào? A. 4 + 2 = 6 B. 6 – 2 = 4 C. 6 – 4 = 2 D. Cả tía phép tính trên Câu 3: >, D. ? Câu 4: vào hình sau tất cả bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình vuông? A. 2, 2 B. 3, 2 C. 2, 3 D. 3, 3 Câu 5: Số? 6 – 3 + 2 > + 4 A. 0 B. 6 C. 2 D. 3 Câu 6: Số? -4 2 +3 A. 5, 2 B. 6, 3 C. 5, 6 D. 6, 5Câu 7: Lan bao gồm 6 cây viết chì, Lan cho em 2 cây viết chì. Hỏi Lan còn mấy cây bút chì? A. 8 B. 4 C.6 D. 2 Câu 8: Số bé nhất gồm một chữ số cùng với số lớn nhất có một chữ số thì được tác dụng là bao nhiêu? A. 1 B. 0 C. 9 D.10 Câu 9: Phép tính cân xứng với câu hỏi sau là? xe ca chở 6 bạn khách, mang lại bến có 5 tín đồ xuống xe với 3 bạn lên xe. Hỏi hiện nay xe ca chở bao nhiêu người khách? A. 6 – 5 = 1 B. 1 + 3 = 4 C. 6 – 5 + 3 = 4 D. 6 - 3 + 5 = 8 Câu 10: Tìm một vài biết rằng số đó cộng với 4 rồi trừ đi 6 thì được kết quả là số nhỏ nhắn nhất có một chữ số? A. 6 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 11: Tìm hai số làm thế nào để cho khi cộng hai số với nhau thì được kết quả bằng 9 và khi rước số bự trừ số bé nhỏ thì được kết quả bằng 1? A. 5 cùng 4 B. 6 và 3 C. 1 cùng 8 D. 7 cùng 2 Câu 12: Điền vần không đủ vào nơi chấm: Nga v chữ thiệt nắn nót. A. Yêt B. Iên C. Yên ổn D. Iêt
Câu 13: Điền âm vào địa điểm chấm cho phù hợp: đường đi .ồ ề A. Ng, ngh B. Gh, g C. G, gh D. Ng, g Câu 14: Điền vào khu vực chấm đến phù hợp: . In lỗi A. S B. X C. C D. N Câu 15: Giải câu đố? nhỏ gì có cánh mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng? A. Bé gà B. Nhỏ ngan C. Con vịt D. Nhỏ chim Câu 16: chọn từ tương thích điền vào địa điểm chấm trong câu sau: lúc em bé nhỏ Anh nâng êm ả dịu dàng A. Té B. Khóc C. đói D. Hát Câu 17: thu xếp từ sau thành câu đúng: a) nhỏ mèo lười 1) hót líu lo. B) Chú chim tô ca 2) đang nằm ngủ. C) Chú bốn ngồi 3) trên yên ngựa. A. A-1; b-2; c-3 B. A-1; b-3;c-2 C.a-3; b-1; c-2 D. A-2; b-1; c-3Câu 18: Âm ngh chỉ ghép được với đều âm nào? A. O, ô, ơ B. I, e, ê C. E, ê, o D. I, e, u Câu 19: sắp xếp các tiếng sau thành câu gồm nghĩa. 1. Viết 2. Hà 3. Cẩn thận 4. Chữ 5. Thật A. 1,2,3,4,5 B. 2,5,1,4,3 C. 5,4,2,3,1 D. 2,1,4,5,3 Câu 20: Câu nào sau đây viết đúng chính tả: A. Rửa sòe ô che nắng. B. Rửa xòe ô bịt lắng. C. Cọ xòe ô tre nắng. D. Cọ xòe ô bít nắng. HẾT Thí sinh ko được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm ĐÁP ÁN 1.A 2.D 3.C 4.B 5. A 6.D 7.B 8.C 9. C 10.C 11.A 12. D 13. C 14. B 15. C 16. A 17. D 18. B 19.D 20.D