Bảng sau đây cho biết giá nước sinh sống (chưa tính thuế VAT) của hộ dân cư theo nấc sử dụng.

*

a) Hãy tính số tiền cần trả ứng với từng lượng nước áp dụng ở bảng sau:


Bạn đang xem: Toán 10 6.9

b) call x là lượng nước đã sử dụng (đơn vị m3) với y là số tiền bắt buộc trả tương xứng (đơn vị VND). Hãy viết công thức mô tả sự phụ thuộc vào của y vào x.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Bước 1: phụ thuộc vào bảng tính số tiền buộc phải trả ứng cùng với từng m3 nước

Bước 2: Ứng cùng với từng khoảng của x theo bảng số liệu, lập công thức tính số tiền y khớp ứng và viết thành dạng hàm số y = f(x)


*
Bình luận

Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 2 Kết Nối Tri Thức, Toán Học Lớp 10

*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

2k8 tham gia ngay group phân chia sẻ, hội đàm tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*

Xác định parabol (y = ma mx^2 + bx + 1) , trong những trường hòa hợp sau:

a) Đi qua 2 điểm A(1; 0) cùng B(2; 4)

b) Đi qua điểm A(1; 0) và có trục đối xứng (x = 1)

c) gồm đỉnh I(1; 2)

d) Đi qua điểm C(-1; 1) và bao gồm tung độ đỉnh -0,25


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + c)có:

- đỉnh là điểm (Ileft( frac - b2a;frac - Delta 4a ight))

- Trục đối xứng là đường thẳng (x = frac - b2a)


a) Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + 1) trải qua điểm A(1; 0) nên:

(a.1^2 + b.1 + 1 = 0 Leftrightarrow a + b = - 1)

Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + 1) đi qua điểm B(2; 4) nên:

(a.2^2 + 2b + 1 = 4 Leftrightarrow 4a + 2b = 3)

Từ 2 phương trình trên, ta gồm (a = frac52;b = frac - 72)

=> Hàm số cần tìm là (y = frac52x^2 - frac72x + 1)

b) Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + 1) trải qua điểm A(1; 0) nên:

(a.1^2 + b.1 + 1 = 0 Leftrightarrow a + b = - 1)

Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + 1) tất cả trục đối xứng x=1

(frac - b2a = 1 Leftrightarrow - b = 2a Leftrightarrow 2a + b = 0)

Từ 2 phương trình trên, ta tất cả (a = 1;b = - 2)

=> Hàm số yêu cầu tìm là (y = x^2 - 2x + 1)

c) Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + 1) có đỉnh (I(1;2)) nên:

(frac - b2a = 1 Leftrightarrow - b = 2a Leftrightarrow 2a + b = 0)

(a.1^2 + b.1 + 1 = 2 Leftrightarrow a + b = 1)

Từ 2 phương trình trên, ta tất cả (a = - 1;b = 2)

=> Hàm số đề nghị tìm là (y = - x^2 + 2x + 1)

d) Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + 1) đi qua điểm C(-1; 1) nên:

(a.( - 1)^2 + b.( - 1) + 1 = 1 Leftrightarrow a - b = 0 Leftrightarrow a = b)

Đồ thị hàm số (y = ax^2 + bx + 1) bao gồm tung độ đỉnh là -0,25 nên:

(frac - Delta 4a = - 0,25 Leftrightarrow - fracb^2 - 4.a.14a = - 0,25 Leftrightarrow b^2 - 4a = a Leftrightarrow b^2 = 5a)