Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Hàm số mũ (y = a^x):

Có thứ thị đi qua những điểm (left( 0,;,1 ight)), (left( 1,;,a ight)) và luôn luôn nằm phía trên trục hoành.

Bạn đang xem: Toán 11 6.21

*

Vẽ thiết bị thị hàm số (y = a^x).

Lập báo giá trị của hàm số tại một số điểm như sau:

 

*

Xác định những điểm bao gồm tọa độ theo bảng trên

Từ đó, ta vẽ được đồ dùng thị của hàm số (y = a^x)


Từ đó, ta vẽ được đồ gia dụng thị của hàm số (y = (sqrt 3 )^x) như hình sau:

*
 

b) Lập bảng báo giá trị của hàm số tại một trong những điểm như sau:

 

*

Từ đó, ta vẽ được đồ gia dụng thị của hàm số (y = left( frac14 ight)^x) như hình sau:

 

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2K7 tham gia ngay group nhằm nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, hội đàm học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.

d) (log _3left( x^2 - 3x + 2 ight) = log _3left( 2x - 4 ight).)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Tìm đk cho phương trình

- Giải phương trình bởi định nghĩa hàm số lôgarit hoặc gửi 2 vế về thuộc cơ số kết hợp biến hóa sử dụng công thức lôgarit.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Khó Không? Có Gì Khác So Với Việt Nam?


a) (log left( x + 1 ight) = 2) (ĐK: x > - 1)

( Leftrightarrow x + 1 = 10^2 Leftrightarrow x = 99)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 99.

b) (2log _4x + log _2left( x - 3 ight) = 2) (ĐK: x > 3)

(eginarrayl Leftrightarrow 2log _2^2x + log _2left( x - 3 ight) = 2\ Leftrightarrow log _2x + log _2left( x - 3 ight) = 2\ Leftrightarrow log _2left< xleft( x - 3 ight) ight> = 2\ Leftrightarrow xleft( x - 3 ight) = 2^2\ Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx = - 1left( KTM ight)\x = 4left( TM ight)endarray ight.endarray)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 4.

c) (ln x + ln left( x - 1 ight) = ln 4x;) (ĐK: x > 1)

(eginarrayl Leftrightarrow ln left< xleft( x - 1 ight) ight> = ln 4x\ Leftrightarrow xleft( x - 1 ight) = 4x\ Leftrightarrow x^2 - x - 4x = 0\ Leftrightarrow x^2 - 5x = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0left( KTM ight)\x = 5left( TM ight)endarray ight.endarray)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 5.

d) (log _3left( x^2 - 3x + 2 ight) = log _3left( 2x - 4 ight).) (ĐK: x > 2)

(eginarrayl Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 2x - 4\ Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 2left( KTM ight)\x = 3left( TM ight)endarray ight.endarray)