Featured Stories

Latest Post

Toán 11 3.6 - giải bài tập 3

Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho trong bảng sau:a) Hiệu chỉnh để thu được mẫu số liệu ghép nhóm dạng Bảng 3, 2b) Tìm các tứ phân vị và giải thích ý nghĩa của chúngToán 11 Kết nối tri thức Chương 3 Bài 9Trắc nghiệm Toán 11 Kết nối tri thức Chương 3 Bài 9Giải bài tập Toán 11 Kết nối tri thức Chương 3 Bài 9Phương pháp giải- Để tínhtứ phân vị thứ nhất Q1của mẫu số liệu ghép nhóm, trước hết ta xác định nhóm chứa Q1..

Read more

Toán 11 2.8 - giải bài tập 2

Có thể nào đi dạo chơi qua các cây cầu trong Hình 2, 25, mỗi cây cầu vừa đúng một lần? Phương pháp giải - Xem chi tiết Bằng cách loaị bỏ tất cả các chi tiết ngoại trừ các vùng đất và các cây cầu, sau đó thay thế mỗi vùng đất bằng một điểm và thay thế mỗi câu cầu nối hai vùng đất bằng một đoạn nối hai điểm, ta nhận được một đồ thị G có 6 đỉnh (tương ứng 6 vùng đất) và có 15 cạnh (tương ứng 15 cây cầu) như hình vẽ trên..

Read more